HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Índex

background image

Índex

A

a doble cara manual

Mac 107

Windows 88

accessoris

encàrrec 56

número de referència 64

accessoris d'emmagatzematge USB

impressió des de 130

adreça IP

configuració 19, 22

adreça IPv4 218

adreça IPv6 219

AirPrint

compatibilitat 127

connexió 127

nom del producte 127

resolució de problemes 128

ajuda en línia, tauler de control

12, 240

ajuda, tauler de control 12, 240

ajustament de documents

Mac 108

ajustar documents

Windows 100

ajustar imatges copiades 151

alimentador de 3 x 500 fulls

embussos 260

alimentador de 500 fulls

embussos 258

alimentador de documents 144

còpia de documents a dues

cares 144

problemes d'alimentació del

paper 242

realitzar còpies des de 136,

137, 139

alta capacitat de 3.500 fulls

orientació 51

ampliar

feines de còpia 147

assistent, configuració del fax

184

aturar una sol·licitud d'impressió

(Mac OS X) 112

aturar una sol·licitud d'impressió

(Windows) 110

B

blanc i negre

feines de còpia 149

Bonjour

identificació 220

botó d'encès/apagat, ubicació 5

C

caixa de sortida

posició 5

calibrar

escàner 276

calibratge

colors 268

cancel·lació de fax 213

cancel·lar una sol·licitud

d'impressió (Mac OS X) 112

cancel·lar una sol·licitud

d'impressió (Windows) 110

canvi de mida de documents

Mac 108

canviar la mida dels documents

Windows 100

Carpeta de xarxa, escanejar a

164

carpetes

enviar a 164

càrrega

cartutxos de tòner 65

grapes 73

safata 1 38

safata 2 43

safata 3 43

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 51

safata per a 500 fulls 48

safates 4, 5 i 6 43

càrrega de fitxers, Mac 227

cartutx de grapes

càrrega 73

número de referència 73

cartutxos

altres fabricants 57, 66

emmagatzematge 66

números de comanda 66

reciclatge 66

substitució 67

cartutxos de tòner

altres fabricants 57, 66

càrrega 65

emmagatzematge 66

números de comanda 66

números de referència 61

reciclatge 66

substitució 67

classificar

feines de còpia 141

codis de facturació 190

codis de facturació activats

descripció 15

color

coincidència 117

coincidència de Pantone®

118

control de marges 116

correspondència de llibres de

mostra 118

feines de còpia 149

grisos neutres 117

CAWW

Índex

319

background image

imprès comparativa monitor

117

imprimir mostres de color 118

colors

calibratge 268

configuració

adreça IP 19, 22

codis de facturació 190

necessària 184

configuració d'enviament digital

servidor web incrustat d’HP

223

configuració d'escaneig

servidor web incrustat d’HP

223

configuració d'impressió

servidor web incrustat d’HP

222

configuració d'USB, Mac 21

configuració d'USB, Windows 18

configuració de còpia

servidor web incrustat d’HP

222

configuració de data/hora 185

configuració de fax

servidor web incrustat d’HP

224

configuració de seguretat

servidor web incrustat d'HP

225

configuració de xarxa

servidor web incrustat d'HP

226

configuració general

servidor web incrustat d'HP

221

configuració necessària

país/regió 184

connexió

a l'AirPrint 127

USB amb el Windows 18

USB amb Mac 21

connexió elèctrica

ubicació 6, 8

consumibles

reciclatge 66

contra les falsificacions dels

subministraments 58

control de marges 116

controlador d'impressió universal

d'HP 76

controladors

canvi de mides de paper 110

canvi de paràmetres (Mac) 79

canvi de paràmetres

(Windows) 78

tipus de paper 30

universal 76

valors predefinits (Mac) 106

controladors d'impressió

admesos 76

controladors d'impressió (Mac)

canvi de paràmetres 79

paràmetres 106

controladors d'impressió

(Windows)

canvi de paràmetres 78

controladors d'impressió per al

Windows

admesos 76

controladors PCL

universal 76

còpia

ajustar claredat/foscor 151

ampliar 147

classificar 141

color 149

creació de feines 154

definició d'opcions 134

des de l'alimentador de

documents 136, 137, 139

des del vidre 136, 137, 139

diversos originals 154

documents a dues cares 144,

145

escala de grisos 149

fotografies 157

grapa 143

llibres 155

millorar qualitat 274, 280,

286

mode de feines 154

optimitzar per a text o

imatges 150, 277

paper especial 153

reduir 147

còpia de marge a marge 277

copiar diverses pàgines 139

correu electrònic

enviament de documents 172

llibretes d'adreces 175, 177

llista de destinataris 177

creació de feines, còpia 154

D

de dues cares, còpia 144, 145

dels llocs web

Informes de fraus 58

Desa a USB 169

desinstal·lació del programari de

Mac 318

desinstal·lar el programari del

Windows 317

detecció automàtica del paper

40, 44, 49

discs durs

codificats 233

doble cara

manual (Mac) 107

manual (Windows) 88

doble cara, còpia 144, 145

dreceres (Windows)

creació 83

utilització 81

dues cares, còpia 144, 145

dues cares, còpia manual

dúplex, manual 145

dues cares, impressió a

paràmetres (Windows) 86

dues cares, impressió a les

Windows 88

dúplex 144

dúplex (a dues cares), impressió

paràmetres (Windows) 86

E

eines de solució de problemes

servidor web incrustat d'HP

225

eliminació del programari de

Mac 318

embussos

alimentador de 3 x 500 fulls

260

alimentador de 500 fulls 258

alimentador de documents

245

autonavegació 244

320

Índex

CAWW

background image

causes dels 242

fusor 252

porta dreta 252

safata 1 254

Safata 2 256

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 262

safata de sortida 247

ubicacions 244

embussos de paper

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 262

emmagatzemar

cartutxos de tòner 66

emmagatzemar, tasques

creació (Windows) 119

emmagatzematge de tasques

amb Windows 119

paràmetres de Mac 121

emmagatzematge, tasca

paràmetres de Mac 121

emmagatzematge, tasques

impressió 122

supressió 122

encàrrec

subministraments i accessoris

56

entrada de gran capacitat de

3.500 fulls

capacitat 51

enviament a correu electrònic

enviament de documents 172

llibretes d'adreces 175, 177

llistes de destinataris 177

paràmetres de tasca 162

enviament d'un fax

mitjançant números de la

llibreta d'adreces de fax 209

enviament de fax

a diferents destinataris 198

suprimir diferents destinataris

202

enviament digital

carpetes 164

enviament de documents 172

llibretes d'adreces 175, 177

llista de destinataris 177

memòria del producte 168

paràmetres de tasca 162

unitat flaix USB 169

Enviar a correu electrònic

activar 160

error

codis 308

errors

programari 313

escala de grisos

feines de còpia 149

escaneig

escanejar imatges 180

optimitzar per a text o

imatges 283

paràmetres de tasca 162

escaneig a correu electrònic

enviament de documents 172

llibretes d'adreces 175, 177

llista de destinataris 177

paràmetres de tasca 162

escaneig a la memòria del

producte 168

escaneig a USB 169

Escanejar a la carpeta 164

escàner

calibrar 276

estat

HP Utility, Mac 227

estat del cartutx del tòner 267

estat dels consumibles 267

estat, pàgina de l'accessori del

fax 301

etiquetes

impressió (Windows) 94

explorador web, requeriments

servidor web incrustat HP 220

Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 220

F

factors de rendiment

Safata 1 238

falsificacions

de subministraments 58

fax

assistent de configuració 184

cancel·lació 213

configuració necessària 184

marcatge ràpid 206

optimitzar per a text o

imatges 288

problemes d’alimentació 302

fonts

càrrega, Mac 227

formatadora

seguretat 233

fotografies

copiar 157

fullets

creació (Windows) 102

imprimir (Mac) 108

funció de correu electrònic

activar 160

fusor

embussos 252

G

gestió de la xarxa 218

grapa

copiar feines 143

grapadora

capacitat 53

càrrega de grapes 73

configuració de la ubicació de

la grapa per defecte 53

grapadora, càrrega 73

grapar 73

configuració de la ubicació de

la grapa per defecte 53

grisos neutres 117

Guardar a la memòria del

producte 168

guardar en carpeta de xarxa

activar 160

guardar en memòria del dispositiu

activar 160

guardar en USB

activar 160

H

horitzontal, orientació

canviar (Mac) 107

HP Easy Color

desactivació 114

ús 114

HP ePrint, utilització 125

HP Smart Print 129

HP Utility 227

HP Utility, Mac 227

HP Web Jetadmin 229

HP, servidor web incrustat (EWS)

característiques 220

CAWW

Índex

321

background image

I

impressió

des d'accessoris

d'emmagatzematge USB

130

paràmetres (Mac) 106

tasques emmagatzemades

122

impressió a dues cares

Mac 107

impressió a les dues cares

paràmetres (Windows) 86

impressió d'accés senzill des

d'USB 130

impressió sense cables

AirPrint 127

impressió universal, controlador

76

imprimir a les dues cares

Mac 106, 107

imprimir dúplex

Mac 106, 107

informe de codis de facturació

impressió 215

informe de llista de faxos

bloquejats

impressió 215

informe de trucades 215

informe de trucades de fax

descripció 15

informe T.30 Trace (Seguiment

T.30) 312

Informes de fax

descripció 15

Inicia sessió

tauler de control 232

instal·lació

producte en xarxes cablejades,

Mac 22

programari, xarxes

cablejades 20

unitat de recollida del tòner

70

Internet Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 220

interruptor d'alimentació,

ubicació 5

IPsec 232

J

Jetadmin, HP Web 229

L

Llista de comprovació

problemes 236

Lloc web antifrau d'HP 58

LL

llibres

copiar 155

llibreta d'adreces de fax 209

llibretes d'adreces, correu

electrònic

llistes de destinataris 177

llistes de destinataris, creació

175

llista d'altres enllaços

servidor web incrustat d'HP

226

llista de faxos bloquejats

descripció 15

llista de fonts PCL

descripció 15

llista de fonts PS

descripció 15

llista de marcatge ràpid

descripció 15

llistes de destinataris 177

lloc web antifrau 58

llocs web

controlador d'impressió

universal 76

HP Web Jetadmin,

descàrrega 229

M

Mac

eliminació del programari 318

paràmetres del controlador

79, 106

problemes, solució 315

Macintosh

HP Utility 227

Mapa de menús d'administració

descripció 14

marcatge de grup. Consulteu

marcatge ràpid

marcatge ràpid

creació 198

faxos 206

informe de llista 215

suprimir 202

marges petits 277

marges, petits

còpia 277

marques d'aigua

impressió (Windows) 111

imprimir (Mac) 113

màscara de subxarxa 218

material

mides compatibles 26

material d'impressió

càrrega a la safata 1 38

memòria

inclosa 2

memòria del producte

enviament a 168

memòria del producte, escanejar

a 168

memòria DIMM

seguretat 233

microprogramari

actualitzar, Mac 228

mida de paper

canvi 110

mides de la pàgina

ajustament d'un document

perquè s'adeqüi a

(Windows) 100

mides de pàgina

ajustament d'un document

perquè s'adeqüi a (Mac)

108

mode d'hibernació

activar 230

desactivar 230

mode de capçalera alternativa

34

mode de feines, còpia 154

Mostres CMYK

descripció 15

Mostres RGB

descripció 15

múltiples pàgines per full

impressió (Windows) 90

imprimir (Mac) 107

N

neteja

camí del paper 268

322

Índex

CAWW

background image

rodets 278, 284, 289

tauler de control 12

vidre de l'escàner 274, 280,

286

Netscape Navigator, versions

admeses

servidor web incrustat HP 220

no configurat 184

número de referència

accessoris 64

números de referència

cartutxos de tòner 61

peces de substitució 61

safates 64

subministraments 61

O

opcions de color

canvi, Windows 270

configurar (Mac) 116

HP EasyColor (Windows) 114

opcions de grapat

selecció (Mac) 109

selecció (Windows) 104

optimitzar imatges de còpia 150,

277

optimitzar imatges de fax 288

optimitzar imatges escanejades

180, 283

orientació

alta capacitat de 3.500 fulls

51

canviar (Mac) 107

selecció, Windows 92

orientació de pàgina

canviar (Mac) 107

orientació horitzontal

selecció, Windows 92

orientació vertical

selecció, Windows 92

P

pàgina com connectar-s'hi

descripció 14

pàgina d'estat dels consumibles

descripció 14

pàgina d'estat dels serveis web

descripció 15

pàgina d'utilització

descripció 15

pàgina de configuració

descripció 14

pàgina de configuració actual

descripció 14

pàgina de demostració

descripció 15

pàgina de directori de fitxers

descripció 15

pàgina de registre de tasques d'ús

de color

descripció 15

pàgines d'informació

impressió o consulta 14

servidor web incrustat d'HP

221

pàgines de la portada

impressió amb un paper diferent

(Windows) 97

pàgines de separació de tasques

124

pàgines en blanc

col·locació entre tasques

d'impressió 124

pàgines per full

selecció (Windows) 90

seleccionar (Mac) 107

pàgines per minut 2

paper

càrrega 38

embussos 242

mides admeses 26

portades, amb un paper

diferent 97

primera i última pàgina, amb un

paper diferent 97

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 51

safata de capacitat d'entrada

d'alta capacitat de 3.500

fulls 51

selecció 269

tipus admesos 30

paper especial

còpia 153

impressió (Windows) 94

paper especial per a portades

imprimir (Mac) 108

paper, encàrrec 56

paper, mides

seleccionar (Mac) 112

seleccionar mides

personalitzades (Windows)

111, 112

paper, problemes de recollida

resolució 241

paràmetres

controladors 78

controladors (Mac) 79

restauració dels de fàbrica

239

valors predefinits del

controlador (Mac) 106

paràmetres de controlador de Mac

Emmagatzematge de tasques

121

paràmetres del servei 312

passarel·la predeterminada,

configuració 218

passarel·la, configuració

predeterminada 218

peces de substitució

números de referència 61

porta dreta

embussos 252

portades, paper

imprimir (Mac) 108

ports

ubiqueu 8

ports de la interfície

ubicació 6, 8

primera pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 97

problemes d’alimentació 302

Programa d'hibernació

paràmetre 231

programari

desinstal·lació al Windows

317

desinstal·lació de Mac 318

HP Utility 227

instal·lació, xarxes cablejades

20

problemes 313

Programari HP ePrint 126

R

recepció lenta de faxos 304

CAWW

Índex

323

background image

reciclatge de consumibles 66

recuperació

embussos 265

reduir

feines de còpia 147

registre activitat 214

registre d’activitat del fax

descripció 15

registre/informe

informe de codis de

facturació 215

informe de llista de faxos

bloquejats 215

informe de llista de marcatges

ràpids 215

informe de trucades de fax

215

registre d'activitats 214

requeriments de l'explorador

servidor web incrustat HP 220

requeriments del sistema

servidor web incrustat HP 220

resolució de problemes

AirPrint 128

llista de comprovació 236

no hi ha resposta 292

problemes de connectivitat

directa 296

problemes de xarxa 297

resposta lenta 293

restaura paràmetres de fàbrica

239

rodets

neteja 278, 284, 289

S

safata

capacitat 53

ubicació 53

safata 1

detecció automàtica del

paper 40

embussos 254

Safata 2

embussos 256

safata d'alta capacitat

càrrega 51

eliminació d'embussos 262

safata d'alta capacitat de 3.500

fulls

càrrega 51

eliminació d'embussos 262

safata d'entrada de 500 fulls

número de referència 64

safata d'entrada de gran capacitat

per a 3.500 fulls

número de referència 64

safata de sortida

embussos 247

safata per a 500 fulls

càrrega 48

safates

capacitat 35, 41, 46

configurar 32

incloses 2

números de referència 64

ubiqueu 5

safates, sortida

capacitat 35, 41, 46, 53

Save to Network Folder (Desa a

carpeta de xarxa) 164

seguretat

disc dur codificat 233

seguretat IP 232

serveis web d'HP

activació 226

serveis web d'HP, activació 125

servidor web incrustat (EWS)

assignació de contrasenyes

232

característiques 220

connexió de xarxa 220

servidor web incrustat (EWS) d'HP

connexió de xarxa 220

servidor web incrustat d'HP

configuració de l'AirPrint 128

configuració de seguretat 225

configuració de xarxa 226

configuració general 221

eines de solució de problemes

225

llista d'altres enllaços 226

pàgines d'informació 221

serveis web d'HP 226

servidor web incrustat d’HP

configuració d'enviament

digital 223

configuració d'escaneig 223

configuració d'impressió 222

configuració de còpia 222

configuració de fax 224

sistema de neteja

embussos 245

sobres

càrrega a la safata 1 38

solució

problemes d'impressió USB de

fàcil accés 294

problemes de connectivitat

directa 296

problemes de xarxa 297

solució de problemes

embussos 242, 244

problemes amb Mac 315

problemes d'alimentació del

paper 241

problemes d'impressió USB de

fàcil accés 294

recepció lenta de faxos 304

sistemes PBX 306

transmissió lenta de faxos 306

solució de problemes de línies

telefòniques 306

solució de problemes de sistemes

PBX 306

sortida, safates

ubiqueu 5

subministraments

altres fabricants 57, 66

encarregueu 56

estat, visualització amb

HP Utility 227

número de referència 61

substitució dels cartutxos de

tòner 67

subministraments d'altres

fabricants 57, 66

subministraments falsificats 58

substituïu els cartutxos

d'impressió 67

superposició 116

suport

grapar 73

suports admesos 26

supressió

tasques emmagatzemades

122

324

Índex

CAWW

background image

T

tapes, ubicació 5

tasques emmagatzemades

creació (Mac) 121

creació (Windows) 119

impressió 122

supressió 122

tauler de control

ajuda 12, 240

neteja 12

ubicació 5

TCP/IP

configuració manual dels

paràmetres IPv4 218

configuració manual dels

paràmetres IPv6 219

tema de color

canvi, Windows 115, 270

tipus de paper

seleccionar (Mac) 108

seleccionar (Windows) 94

transmissió lenta de faxos 306

transparències

detecció automàtica 40, 44,

49

impressió (Windows) 94

U

unitat de recollida del tòner

substitució 70

USB

enviament a 169

USB, escanejar a 169

Ú

última pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 97

ús de l'energia, optimització 230

V

valors predefinits (Mac) 106

velocitat del mòdem 304

velocitat, optimització 230

vertical, orientació

canviar (Mac) 107

vidre de l'escàner

neteja 274, 280, 286

VoIP 303

W

Windows

controlador d'impressió

universal 76

paràmetres del controlador 78

X

xarxa

paràmetres, canvi 218

paràmetres, visualització 218

xarxes

adreça IPv4 218

adreça IPv6 219

compatibles 2

HP Web Jetadmin 229

màscara de subxarxa 218

passarel·la predeterminada

218

xarxes, amb cables

instal·lar producte, Mac 22

instal·lar producte, Windows

19

CAWW

Índex

325

background image

326

Índex

CAWW

background image
background image

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CC522-90903*

*CC522-90903*

CC522-90903