HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Fitxa Fax

background image

Fitxa Fax

Taula 9-5

Fitxa Fax del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Configuració d'enviament de fax

Configura paràmetres per a enviaments de faxos, inclosos els següents:

Paràmetres per defecte per a faxos de sortida

Paràmetres per defecte per enviar faxos mitjançant el mòdem de fax intern

Paràmetres per a utilitzar el servei de fax d’una LAN

Paràmetres per a utilitzar el servei de fax d’Internet

Entr. marc. ràpid

Gestiona números de marcatge ràpid de fax. També podeu importar fitxers .CSV
que incloguin adreces de correu electrònic, números de fax o registres d'usuari, de
manera que s’hi pugui accedir des del producte. També podeu exportar correus
electrònics, faxos o registres d'usuari del producte a un fitxer del vostre ordinador.
Aquest fitxer es pot utilitzar com a còpia de seguretat de les dades, a més de fer-lo
servir per importar els registres a un altre producte d'HP.

Configuració de recepció de
faxos

Permet configurar opcions d'impressió predeterminades per als faxos d'entrada, i
establir un programa d'impressió de faxos.

224

Capítol 9 Gestió del producte

CAWW

background image

Taula 9-5

Fitxa Fax del servidor web incrustat d’HP (continuació)

Menú

Descripció

Arxiu i transmissió de faxos

Activa o desactiva l’arxivament i la transmissió de faxos, i configura paràmetres
bàsics per a cada feina.

L’arxivament de faxos és un mètode que permet enviar una còpia de tots els
faxos d’entrada i de sortida a una adreça de correu electrònic.

La transmissió de faxos és un mètode que permet transmetre faxos d’entrada a
un dispositiu de fax diferent.

Registre d'activitat de fax

Inclou una llista dels faxos que s'han enviat o rebut mitjançant aquest producte.