עזרה HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

שמתשמל ךירדמ

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP

M775

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2012

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CC522-90912

Edition 2, 10/2012

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Adobe

®

,

Adobe Photoshop

®

,

Acrobat

®

,

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Apple

וגולהו

לש

Apple

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

,

םימושרה

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

iPod

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

.

iPod

רתומ

הקתעהל

קר

האשרהב

תיטפשמ

וא

לש

לעב

תויוכזה

.

לא

בונגת

הקיסומ

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

PANTONE®

אוה

ןמיס

רחסמ

יטרדנטס

םיעבצל

לש

Pantone, Inc.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

תורכיה

םע

רצומה

................................................................................................................................................

1

האוושה

ןיב

םירצומ

...................................................................................................................................

2

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

5

טבמ

ימדק

לע

רצומה

................................................................................................................

5

טבמ

ירוחא

לע

רצומה

...............................................................................................................

6

תויורשפא

הנזה

תומייקה

םירצומב

...............................................................................................

7

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

8

םוקימ

לש

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

םגדה

......................................................................................

9

חול

הרקב

..............................................................................................................................................

10

תסירפ

חול

הרקבה

.................................................................................................................

10

ךסמ

החיתפה

לש

חול

הרקבה

..................................................................................................

10

יוקינ

חול

הרקבה

....................................................................................................................

12

הרזע

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................

12

תוחוד

רצומה

..........................................................................................................................................

14

2

רוביח

רצומה

תנקתהו

הנכותה

.............................................................................................................................

17

רוביח

רצומה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

תנקתהו

הנכותה

)

Windows

(

............................................................

18

רוביח

רצומה

תשרל

תרזעב

לבכ

תשר

תנקתהו

הנכותה

)

Windows

(

...............................................................

19

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................................

19

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................................

20

רוביח

רצומה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

תנקתהו

הנכותה

)

Mac OS X

(

..........................................................

21

רוביח

רצומה

תשרל

תרזעב

לבכ

תשר

תנקתהו

הנכותה

)

Mac OS X

(

.............................................................

22

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................................

22

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................................

23

3

ישגמ

טלק

ילסו

טלפ

...........................................................................................................................................

25

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

26

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.....................................................................................................................................

30

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

32

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

32

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

32

iii

HEWW

background image

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תועצמאב

חול

הרקבה

.............................................................................

32

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

...........................................................................................................................

33

שגמ

1

..................................................................................................................................................

34

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

.........................................................................................................

34

תניעט

שגמ

1

........................................................................................................................

36

יוהיז

יטמוטוא

לש

ריינ

)

בצמ

יוהיז

יטמוטוא

(

.................................................................................

37

תורדגה

השיח

תיטמוטוא

.........................................................................................

38

שגמ

2

..................................................................................................................................................

39

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

.........................................................................................................

39

תניעט

שגמ

2

........................................................................................................................

41

יוהיז

יטמוטוא

לש

ריינ

)

בצמ

יוהיז

יטמוטוא

(

.................................................................................

42

תורדגה

השיח

תיטמוטוא

.........................................................................................

43

םישגמ

ל

-

500

תונויליג

.............................................................................................................................

44

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

.........................................................................................................

44

תניעט

ריינ

םישגמב

ל

-

500

תונויליג

...........................................................................................

46

יוהיז

יטמוטוא

לש

ריינ

)

בצמ

יוהיז

יטמוטוא

(

.................................................................................

47

תורדגה

השיח

תיטמוטוא

.........................................................................................

48

שגמ

לעב

תלוביק

ההובג

לש

3,500

תונויליג

................................................................................................

49

שגמ

הנזה

ל

-

3,500

תונויליג

לעב

תלוביק

ההובג

ןוויכו

ריינ

.............................................................

49

תניעט

שגמה

לעב

תלוביקה

ההובגה

לש

3,500

תונויליג

...............................................................

49

לס

טלפ

יטרדנטס

....................................................................................................................................

51

קדהמ

/

םרעמ

)

ימגדב

z

ו

-

z+

דבלב

(

............................................................................................................

51

4

םיקלח

,

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

........................................................................................................................

53

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

...................................................................................................

54

תוינידמ

HP

יבגל

םירמוח

םילכתמ

םניאש

תרצותמ

HP

.................................................................................

55

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

...................................................................................................

56

הספדה

רשאכ

תינסחמ

רנוטה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

...........................................................................

57

לעפה

וא

תבשה

תא

תויורשפאה

לש

Very Low Settings

)

תורדגה

סלפמ

ךומנ

דואמ

(

חולב

הרקבה

....................

58

םיקלח

םינתינה

ןוקיתל

לע

-

ידי

חוקלה

..........................................................................................................

59

םירזיבא

................................................................................................................................................

62

תוינסחמ

רנוט

.........................................................................................................................................

63

טבמ

לע

תינסחמ

רנוט

.............................................................................................................

63

עדימ

לע

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................................

64

רוזחימ

תוינסחמ

רנוט

.............................................................................................

64

ןוסחא

תוינסחמ

רנוט

..............................................................................................

64

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

רנוט

ןניאש

תרצותמ

HP

....................................................

64

תפלחה

תוינסחמ

רנוטה

...........................................................................................................

65

הדיחי

ףוסיאל

רנוט

..................................................................................................................................

68

ףלחה

תא

הדיחיה

ףוסיאל

רנוט

.................................................................................................

68

תוכיס

קודיה

)

םימגדב

םע

יקדהמ

תוכיס

דבלב

(

.............................................................................................

71

HEWW

iv

background image

תניעט

תוכיס

.........................................................................................................................

71

5

הספדה

.............................................................................................................................................................

73

ילהנמ

הספדה

םיכמתנ

)

Windows

(

...........................................................................................................

74

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................

74

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................

75

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Windows

(

..................................................................................................

76

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

76

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

76

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

76

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

.................................................................................................

77

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

77

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

77

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

77

תומישמ

הספדה

)

Windows

(

...................................................................................................................

78

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

..................................................................................

78

תריצי

ירוציק

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

.....................................................................................

80

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

............................................................................

83

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

..................................................................................

85

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

Windows

(

...............................................................................

87

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Windows

(

............................................................................................

89

תריחב

גוס

ריינה

)

Windows

(

..................................................................................................

91

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

........................................................

94

תמאתה

לדוג

ךמסמ

לדוגל

ףדה

)

Windows

(

..............................................................................

97

תריצי

תרבוח

)

Windows

(

.......................................................................................................

99

תריחב

תויורשפא

קודיה

)

Windows

(

.......................................................................................

101

תומישמ

הספדה

)

Mac OS X

(

...............................................................................................................

103

שומיש

הכרעב

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

................................................................

103

תריצי

הכרע

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

...................................................................

103

הספדה

תיטמוטוא

לע

ינש

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

......................................................................

103

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

..............................................................................

103

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

Mac OS X

(

...........................................................................

104

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Mac OS X

(

........................................................................................

104

תריחב

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

..............................................................................................

104

תספדה

דומע

רעש

)

Mac OS X

(

............................................................................................

105

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ףדה

)

Mac OS X

(

..........................................................

105

תריצי

תרבוח

)

Mac OS X

(

...................................................................................................

105

תריחב

תויורשפא

קודיה

)

Mac OS X

(

.....................................................................................

106

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Windows

(

.......................................................................................................

107

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Windows

(

..........................................................................................

107

תריחב

לדוג

ריינה

)

Windows

(

...............................................................................................

107

v

HEWW

background image

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Windows

(

.............................................................................

108

תספדה

ינמיס

םימ

)

Windows

(

..............................................................................................

108

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Mac OS X

(

.....................................................................................................

109

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

........................................................................................

109

תריחב

לדוג

ריינה

)

Mac OS X

(

.............................................................................................

109

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

...........................................................................

109

תספדה

ינמיס

םימ

)

Mac OS X

(

............................................................................................

110

הספדה

עבצב

.......................................................................................................................................

111

שומיש

תורשפאב

HP EasyColor

..........................................................................................

111

יוניש

תויורשפא

עבצ

)

Windows

(

...........................................................................................

111

תפלחה

תכרע

עבצה

לש

תדובע

הספדהה

)

Windows

(

...............................................................

112

יוניש

תויורשפא

עבצה

)

Mac OS X

(

........................................................................................

112

תויורשפא

עבצ

תוינדי

............................................................................................................

113

תמאתה

םיעבצ

....................................................................................................................

113

תמאתה

עבצ

רפסל

תואמגוד

..................................................................................

114

תספדה

תואמגוד

עבצ

...........................................................................................

114

תמאתה

יעבצ

PANTONE®

.................................................................................

114

ןוסחא

תודובע

הספדה

רצומב

..................................................................................................................

115

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

Windows

(

........................................................................................

115

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

Mac OS X

(

......................................................................................

117

תספדה

הדובע

הנסחואש

.......................................................................................................

118

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

........................................................................................................

118

תפסוה

ףד

דירפמ

ןיב

תודובע

)

Windows

(

................................................................................................

119

שומיש

ב

-

HP ePrint

.............................................................................................................................

120

שומיש

תנכותב

HP ePrint

.....................................................................................................................

121

שומיש

ב

-

Apple AirPrint

......................................................................................................................

122

רוביח

רצומה

ל

-

AirPrint

........................................................................................................

122

רותיא

םש

רצומה

לש

AirPrint

...............................................................................................

122

הספדה

מ

-

AirPrint

..............................................................................................................

122

יוניש

םש

רצומה

לש

AirPrint

.................................................................................................

123

ןורתפ

תויעב

ב

-

AirPrint

........................................................................................................

123

שומישה

ב

-

HP Smart Print

(Windows)

................................................................................................

124

שומיש

תספדהב

USB

השיגב

הריהמ

.......................................................................................................

125

תספדה

םיכמסמ

תועצמאב

USB

השיגב

הריהמ

........................................................................

125

6

הקתעה

...........................................................................................................................................................

127

תעיבק

תורדגה

הקתעה

תושדח

תרירבכ

לדחמ

..........................................................................................

128

תריצי

קתוע

..........................................................................................................................................

130

םוליצ

רפסמ

םיקתוע

..............................................................................................................................

131

תקתעה

ךמסמ

רוקמ

הבורמ

םידומע

.........................................................................................................

133

ףוסיא

תדובע

הקתעה

............................................................................................................................

135

HEWW

vi

background image

קודיה

תדובע

הקתעה

............................................................................................................................

137

הקתעה

ינשמ

ידצ

ףדה

)

וד

-

ידדצ

(

.............................................................................................................

138

הקתעה

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

..................................................................................................

138

הקתעה

וד

-

תידדצ

תינדי

.........................................................................................................

139

הנטקה

וא

הלדגה

לש

הנומת

תקתעומ

......................................................................................................

141

תריצי

םיקתוע

עבצב

וא

רוחשב

ןבל

..........................................................................................................

143

בוטימ

תוכיא

הקתעהה

רובע

טסקט

וא

תונומת

...........................................................................................

144

תמאתה

תוריהב

/

תוהכ

לש

קתועה

............................................................................................................

145

תרדגה

לדוג

ריינה

גוסהו

ולש

רובע

הקתעה

לע

ריינ

דחוימ

............................................................................

147

שומיש

בצמב

Job Build

)

תיינב

הדובע

(

...................................................................................................

148

הקתעה

רפסמ

......................................................................................................................................

149

תקתעה

םוליצ

......................................................................................................................................

151

7

הקירס

/

החילש

..................................................................................................................................................

153

תרדגה

ינייפאמ

הקירס

/

החילש

................................................................................................................

154

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמ

לש

הקירס

/

החילש

חולמ

הרקבה

לש

רצומה

.........................................................

156

תחילש

ךמסמ

קורס

תייקיתל

תשר

...........................................................................................................

158

תחילש

ךמסמ

קורס

הייקיתל

ןורכיזב

רצומה

...............................................................................................

162

תחילש

ךמסמ

קורס

ןנוכל

USB Flash

.....................................................................................................

163

הקירס

הרימשו

לש

ךמסמ

......................................................................................................

163

תחילש

ךמסמ

קורס

תבותכל

ראוד

ינורטקלא

תחא

וא

רתוי

...........................................................................

166

שומיש

סקנפב

תובותכה

תחילשל

אוד

"

ל

....................................................................................................

169

תפסוה

ישנא

רשק

רפסל

תובותכה

חולמ

הרקבה

לש

רצומה

.........................................................

169

תחילש

ךמסמ

ראודל

ינורטקלא

תרזעב

סקנפ

תובותכה

...............................................................

171

תקירס

םוליצ

........................................................................................................................................

174

8

סקפ

................................................................................................................................................................

177

תעיבק

תורדגה

הבוח

סקפל

....................................................................................................................

178

ףשא

תרדגה

סקפה

..............................................................................................................

178

הרדגה

וא

הקידב

לש

ךיראתה

העשהו

......................................................................................

179

הרדגה

וא

הקידב

לש

תינבת

ךיראתה

/

העש

...............................................................................

179

תעיבק

תרוצת

גויחה

לש

סקפה

...............................................................................................................

181

תעיבק

תורדגהה

תויללכה

תחילשל

סקפ

...................................................................................................

182

תרדגה

ידוק

בויחה

לש

סקפה

..................................................................................................................

183

תרדגה

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

תודובע

תחילש

םיסקפ

......................................................................

184

תעיבק

תורדגה

תלבק

םיסקפה

................................................................................................................

186

שומיש

חולב

םינמז

לש

תספדה

תועדוה

סקפ

.............................................................................................

187

תמיסח

םיסקפ

םיסנכנ

...........................................................................................................................

188

תריצי

המישר

לש

םיסקפ

םימוסח

............................................................................................

188

תרסה

םירפסמ

תמישרמ

םיסקפה

םימוסחה

..............................................................................

188

תרדגה

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

תודובע

תלבק

םיסקפ

.......................................................................

189

vii

HEWW

background image

ןוסחא

הרבעהו

לש

םיסקפ

......................................................................................................................

190

תלעפה

ןוסחא

םיסקפ

ןויכראב

.................................................................................................

190

תרדגה

תרבעה

סקפ

.............................................................................................................

190

תריצי

המישר

לש

םיגויח

םירצוקמ

............................................................................................................

191

תפסוה

רפסמ

תמישרל

גויח

ריהמ

תמייק

...................................................................................................

194

תקיחמ

המישר

לש

םיגויח

םירצוקמ

..........................................................................................................

195

תקיחמ

רפסמ

דחא

תמישרמ

גויחה

ריהמה

................................................................................................

196

רוגיש

סקפ

לע

-

ידי

תנזה

םירפסמ

ןפואב

ינדי

...............................................................................................

197

תחילש

סקפ

תועצמאב

גויח

ריהמ

............................................................................................................

199

שופיח

תמישרב

גויח

ריהמ

יפל

םש

...........................................................................................................

201

רוגיש

סקפ

תועצמאב

םירפסמה

רפסבש

תובותכ

סקפה

...............................................................................

202

שופיח

סקנפב

תובותכ

סקפה

...................................................................................................................

204

לוטיב

סקפ

...........................................................................................................................................

205

תוחוד

סקפ

..........................................................................................................................................

206

ןמוי

תוליעפ

סקפה

................................................................................................................

206

חוד

דוק

בויח

.......................................................................................................................

207

חוד

תמישר

םיסקפ

םימוסח

....................................................................................................

207

חוד

תמישר

םיגויח

םירצוקמ

...................................................................................................

207

חוד

תוחיש

סקפ

...................................................................................................................

207

9

לוהינ

רצומה

....................................................................................................................................................

209

תעיבק

תורדגה

תשר

IP

.........................................................................................................................

210

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

................................................................................................

210

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

............................................................................................

210

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

..............................................................

210

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

..............................................................

211

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

לש

HP

.................................................................................................

212

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

לש

HP

......................................................................

212

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

213

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

............................................................................

213

הייסיטרכה

General

)

יללכ

(

..................................................................................

213

הייסיטרכה

Copy/Print

)

הקתעה

/

הספדה

(

...............................................................

214

הייסיטרכה

Scan/Digital Send

)

הקירס

/

רוגיש

ילטיגיד

(

............................................

215

הייסיטרכה

Fax

)

סקפ

(

.........................................................................................

216

הייסיטרכה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...........................................................

217

הייסיטרכה

Security

)

החטבא

(

..............................................................................

217

הייסיטרכה

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

(

........................................

217

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

.................................................................

218

המישרה

Other links

)

םירושיק

םיפסונ

(

..................................................................

218

HP Utility (Mac OS X)

.......................................................................................................................

219

תחיתפ

HP Utility

...............................................................................................................

219

HEWW

viii

background image

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

..............................................................................................

219

שומיש

תנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

221

תורדגה

ןוכסיח

.....................................................................................................................................

222

המאתה

תיבטימ

לש

תוריהמ

וא

לוצינ

היגרנא

............................................................................

222

תרדגה

בצמ

הניש

.................................................................................................................

222

רדגה

ןומזת

הניש

.................................................................................................................

222

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

...................................................................................................................

224

תורהצה

אשונב

החטבא

.........................................................................................................

224

תחטבא

IP

..........................................................................................................................

224

הסינכ

רצומל

.......................................................................................................................

224

תאצקה

המסיס

תכרעמל

........................................................................................................

224

הכימת

הנפצהב

:

םיקסיד

םיחישק

גוסמ

HP High-Performance Secure

....................................

225

תליענ

תבית

חול

םאה

...........................................................................................................

225

גורדש

תחשוק

רצומה

............................................................................................................................

226

10

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................................................................

227

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

................................................................................................

228

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

.........................................................................................................

230

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.......................................................................................................

231

הרזע

לש

חול

הרקבה

............................................................................................................................

232

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

........................................................................................................

233

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

.............................................................................................................

233

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

............................................................................................

233

ןיזמ

םיכמסמה

םסחנ

,

הטמ

תא

םיפדה

,

וא

םירמ

רפסמ

תונויליג

ריינ

וב

-

תינמז

.................................

233

תעינמ

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................

234

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

235

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

.......................................................................................................

235

טווינ

יטמוטוא

ךרוצל

רורחש

תומיסח

........................................................................................

235

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזמב

םיכמסמה

........................................................................................

236

רורחש

תומיסח

רוזאב

לס

טלפה

.............................................................................................

238

רורחש

תומיסח

תוכיס

...........................................................................................................

238

רורחש

תומיסח

קדהמב

/

םרעמ

................................................................................................

241

רורחש

תומיסח

ריינ

תלדב

תינמיה

...........................................................................................

243

רורחש

תומיסח

שגמב

1

........................................................................................................

245

רורחש

תומיסח

שגמב

2

........................................................................................................

247

רורחש

תומיסח

ןיזמב

ל

-

1

x

500

תונויליג

וא

ןיזמב

ל

-

1

x

500

תונויליג

םע

תינורא

...........................

248

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזמב

ל

-

3

x

500

תונויליג

...........................................................................

250

רורחש

תומיסח

שגמב

לעב

תלוביקה

ההובגה

לש

3,500

תונויליג

..................................................

252

יוניש

הרדגהה

Jam Recovery

)

רוזחש

תובקעב

תמיסח

ריינ

(

......................................................................

256

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

257

הספדה

תינכותמ

תרחא

.........................................................................................................

257

ix

HEWW

background image

עבק

תא

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

תדובע

הספדהה

.......................................................................

257

תקידב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Windows

(

.....................................................................

257

תריחב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

...................................................................

257

תקידב

בצמ

תינסחמ

רנוטה

....................................................................................................

258

לויכ

רצומה

ךרוצל

תמאתה

םיעבצה

.........................................................................................

258

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

259

יפד

'

תקידב

תוכיא

הספדה

'

םיימינפ

..........................................................................................

259

הקידב

תילאוזיו

לש

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................

259

תקידב

ריינה

תביבסו

הספדהה

...............................................................................................

260

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

.......................................................

260

תקידב

הביבסה

...................................................................................................

260

ןונווכ

תורדגה

עבצה

)

Windows

(

............................................................................................

261

ןויסינ

שמתשהל

להנמב

הספדה

רחא

.......................................................................................

262

תרדגה

רושיי

שגמה

ילאודיבידניאה

..........................................................................................

263

רופיש

תוכיא

הקתעהה

...........................................................................................................................

264

הקידב

רותיאל

ךולכל

וא

םימתכ

חטשמב

תיכוכזה

לש

קרוסה

........................................................

264

לויכ

קרוסה

..........................................................................................................................

266

תקידב

תורדגה

ריינה

............................................................................................................

266

תקידב

תורדגה

לדוגה

גוסהו

לש

ריינה

.....................................................................

266

תריחב

שגמה

שמשיש

הקתעהל

.............................................................................

266

תקידב

תורדגה

ןונווכ

הנומתה

.................................................................................................

266

בוטימ

תוכיא

הקתעהה

רובע

טסקט

וא

תונומת

...........................................................................

267

הקתעה

הצקמ

הצקל

.............................................................................................................

267

יוקינ

ילילג

המרהה

תדיפרו

הדרפהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

..............................................................

267

רופיש

תוכיא

הקירסה

............................................................................................................................

269

הקידב

רותיאל

ךולכל

וא

םימתכ

חטשמב

תיכוכזה

לש

קרוסה

........................................................

269

תקידב

תורדגה

היצולוזרה

......................................................................................................

270

תקידב

תורדגה

עבצה

............................................................................................................

271

תקידב

תורדגה

ןונווכ

הנומתה

.................................................................................................

271

בוטימ

תוכיא

הקירסה

רובע

טסקט

וא

תונומת

............................................................................

271

קודב

תא

תורדגהה

לש

תוכיא

טלפה

........................................................................................

272

יוקינ

ילילג

המרהה

תדיפרו

הדרפהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

..............................................................

272

רופיש

תוכיא

סקפה

...............................................................................................................................

274

הקידב

רותיאל

ךולכל

וא

םימתכ

חטשמב

תיכוכזה

לש

קרוסה

........................................................

274

תקידב

תורדגה

היצולוזרה

תחילשל

סקפ

...................................................................................

275

תקידב

תורדגה

ןונווכ

הנומתה

.................................................................................................

276

בוטימ

תוכיא

סקפה

רובע

טסקט

וא

תונומת

...............................................................................

276

תקידב

תורדגהה

לש

ןוקית

תואיגש

..........................................................................................

276

החילש

רישכמל

סקפ

רחא

......................................................................................................

277

יוקינ

ילילג

המרהה

תדיפרו

הדרפהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

..............................................................

277

תקידב

הרדגהה

'

המאתה

דומעל

'

.............................................................................................

278

HEWW

x

background image

תקידב

רישכמ

סקפה

לש

חלושה

.............................................................................................

279

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

280

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

280

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

280

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

השיגל

הלק

..................................................................................................

281

טירפתה

Retrieve from USB

)

רוזחא

מ

-

USB

(

וניא

חתפנ

רשאכ

התא

רבחמ

תא

ןנוכ

Flash

גוסמ

USB

.................................................................................................................................

281

ץבוקה

אל

ספדומ

ןנוכמ

קזבה

ה

-

USB

.....................................................................................

281

ץבוקה

ךנוצרבש

סיפדהל

אל

עיפומ

טירפתב

Retrieve from USB

)

רוזחא

מ

-

USB

(

........................

282

ןורתפ

תויעב

רוביחב

USB

.....................................................................................................................

283

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיווק

.......................................................................................................................

284

רוביחה

יזיפה

לש

רצומה

יוקל

.................................................................................................

284

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

.......................................................................

284

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................................

285

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

...........................

285

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

..........................................................................

285

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................................

285

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

........................................................................

285

ןורתפ

תויעב

סקפ

..................................................................................................................................

286

תמישר

תולועפ

ןורתפל

תויעב

סקפ

..........................................................................................

286

והמ

גוס

וק

ןופלטה

ךתושרבש

?

..............................................................................

286

םאה

התא

שמתשמ

בציימב

חתמ

?

..........................................................................

286

םאה

התא

שמתשמ

תורישב

את

ילוק

לש

תרבח

ןופלטה

וא

ןובישמב

?

...........................

286

םאה

וק

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ןייפאמ

לש

החיש

הניתממ

?

................................................

286

תקידב

בצמ

רזיבא

סקפה

.......................................................................................................

287

תויעב

סקפ

תויללכ

................................................................................................................

288

שומיש

סקפב

תותשרב

VoIP

.................................................................................................

289

תויעב

תלבקב

םיסקפ

............................................................................................................

290

תויעב

רוגישב

םיסקפ

............................................................................................................

292

ידוק

האיגש

לש

סקפה

...........................................................................................................

293

תועדוה

האיגש

לש

סקפה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

.....................................................................

293

תועדוה

רוגיש

סקפ

...............................................................................................

294

תועדוה

תלבק

סקפ

..............................................................................................

295

תורדגה

תוריש

.....................................................................................................................

296

תורדגה

טירפתב

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...................................................

296

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

)

Windows

(

.................................................................................................

297

להנמ

הספדה

רובע

רצומה

אל

עיפומ

הייקיתב

תוספדמ

...............................................................

297

תעדוה

האיגש

הגצוה

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

...........................................................................

297

רצומה

אצמנ

בצמב

'

ןכומ

,'

ךא

אל

ספדומ

רבד

............................................................................

297

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

)

Mac OS X

(

................................................................................................

299

xi

HEWW

background image

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

.................................................................................................................

299

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

299

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.......................................................

299

תרסה

הנכותה

)

Windows

(

....................................................................................................................

301

תרסה

להנמ

הספדהה

)

Mac OS X

(

........................................................................................................

302

סקדניא

...............................................................................................................................................................

303

HEWW

xii

background image

1

תורכיה

םע

רצומה