HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - שליחת מסמך סרוק לתיקיית רשת

background image

תויקיתל

Quick Sets

)

תורדגה

תוריהמ

(

דבלב

(

הרעה

:

ךתורשפאב

שמתשהל

ןייפאמב

הז

ב

-

Mac OS X

הסרגב

10.6

ךליאו

םא

תרדגה

תא

ןייפאמ

ףותיש

םיצבקה

ב

-

Windows

.

הרעה

:

ןכתיי

שרדיתש

סנכיהל

רצומל

ידכ

שמתשהל

ןייפאמב

הז

.

להנמ

תכרעמה

יושע

שמתשהל

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

ידכ

עובקל

תויקית

Quick Sets

)

תורדגה

תוריהמ

(

תורדגומ

שארמ

,

וא

ךתורשפאבש

ןייצל

ביתנ

תייקיתל

תשר

תרחא

.

1

.

חנה

תא

ךמסמה

םע

דצה

ספדומה

יפלכ

הטמ

לע

-

יבג

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

,

וא

חנה

ותוא

םע

דצה

ספדומה

יפלכ

הלעמ

ןיזמב

םיכמסמה

ןנווכו

תא

ינווכמ

ריינה

םאתהב

לדוגל

ךמסמה

.

HEWW

תחילש

ךמסמ

קורס

תייקיתל

תשר

158

background image

2

.

ךסמהמ

ישארה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

,

עג

ןצחלב

Save to Network Folder

)

הרימש

תייקיתב

תשר

(

.

הרעה

:

םא

שקבתת

,

דלקה

תא

םש

שמתשמה

תאו

המסיסה

ךלש

.

3

.

שומישל

תחאב

תורדגהמ

תדובע

הספדהה

תורדגומה

שארמ

,

רחב

דחא

םיטירפהמ

המישרבש

Quick Sets

)

תורדגה

תוריהמ

(

.

4

.

ידכ

רידגהל

הדובע

השדח

,

עג

הדשב

טסקטה

File

Name:

)

םש

ץבוק

(:

ידכ

חותפל

חול

םישקמ

,

רחאלו

ןכמ

דלקה

תא

םש

ץבוקה

.

עג

ןצחלב

OK

)

רושיא

(

.

159

קרפ

7

הקירס

/

החילש

HEWW

background image

5

.

תדימב

ךרוצה

,

עג

טירפתב

חתפנה

File Type

)

גוס

ץבוק

(

ידכ

רוחבל

תינבתב

ץבוק

טלפ

תרחא

.

6

.

עג

ןצחלב

Add

)

ףסוה

(

אצמנה

תחתמ

הדשל

Folder Path

)

ביתנ

הייקית

(

ידכ

חותפל

חול

םישקמ

,

רחאלו

ןכמ

דלקה

תא

ביתנה

תייקיתב

תשרה

.

שומיש

תינבתב

רובע

ביתנה

:

\\path\path

עג

ןצחלב

OK

)

רושיא

(

.

HEWW

תחילש

ךמסמ

קורס

תייקיתל

תשר

160

background image

7

.

תעיבקל

תורדגה

רובע

ךמסמה

,

עג

ןצחלב

More

Options

)

תויורשפא

תופסונ

(

.

8

.

עג

ןצחלב

לחתה

ידכ

רומשל

תא

ץבוקה

.

הרעה

:

ךתורשפאב

גיצהל

תא

הנומתה

הגוצתב

המידקמ

לכב

תע

,

לע

-

ידי

העיגנ

ןצחלב

Preview

)

הגוצת

המידקמ

(

הניפב

תינמיה

הנוילעה

לש

ךסמה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ןייפאמ

הז

,

עג

ןצחלב

הרזע

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

.

161

קרפ

7

הקירס

/

החילש

HEWW

background image

תחילש

ךמסמ

קורס

הייקיתל

ןורכיזב

רצומה

שמתשה

ךילהב

הז

תקירסל

ךמסמ

ותרימשו

רצומב

,

ידכ

לכותש

סיפדהל

םיקתוע

לכב

תע

.

1

.

חנה

תא

ךמסמה

דצהשכ

ספדומה

יפלכ

הטמ

לע

יבג

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

,

וא

חנה

ותוא

דצהשכ

ספדומ

יפלכ

הלעמ

ןיזמב