HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - בעיות בקבלת פקסים

background image

היצולוזרה

הבש

רגושמ

וא

לבקתמ

סקפה

ההובג

דואמ

.

ךרדב

ללכ

,

היצולוזר

ההובג

תקפסמ

תוכיא

הבוט

רתוי

,

ךא

םג

תשרוד

ןמז

רודיש

ךורא

רתוי

.

שקב

חלושהמ

תיחפהל

תא

היצולוזרה

חולשלו

בוש

תא

סקפה

.

םא

תוכיא

רוביח

וק

ןופלטה

העורג

,

רזיבא

סקפה

רישכמו

סקפה

חלושה

וטאי

תא

בצק

רודישה

ידכ

ןקתל

תואיגש

.

שקב

חלושהמ

חולשל

תא

סקפה

שדחמ

.

שקב

תרבחמ

ןופלטה

קודבל

תא

וק

ןופלטה

.

םיסקפ

םניא

םיספדומ

רצומב

.

ןיא

ריינ

שגמב

הנזהה

.

תניעט

ריינ

.

לכ

סקפ

לבקתמש

רשאכ

שגמ

הנזהה

קיר

,

ןסחואמ

ספדויו

רחאל

יולימ

שגמה

ריינב

.

ןייפאמה

Fax Printing Schedule

)

חול

םינמז

לש

תספדה

תועדוה

סקפ

(

שומישב

.

םיסקפ

םיספדומ

םאתהב

חולל

םינמזה

.

ידכ

סיפדהל

םיסקפ

ןפואב

ידיימ

,

תבשה

תא

ןייפאמה

Fax Printing Schedule

)

חול

םינמז

לש

תספדה

תועדוה

סקפ

(

.

תומכ

רנוטה

רצומב

הכומנ

וא

רנוטהש

לזא

.

םאתהב

תורדגהל

,

רצומה

קיספמ

סיפדהל

רשאכ

תומכ

רנוטה

הכומנ

וא

רנוטהשכ

לזוא

.

לכ

סקפ

לבקתמש

ןסחואמ

ןורכיזב

ספדויו

רחאל

תפלחה

רנוטה

.

ןכתיי

החישהש

תסנכנה

איה

החיש

תילוק

.

תוחיש

תוילוק

תוסנכנ

ךרדב

ללכ

תועיפומ

חודב

תוחישה

תאיגשכ

No Fax

Detected

)

אל

ההוז

סקפ

.(

ןוויכמ

רבודמש

תוחישב

תוילוק

אלו

תאיגשב

סקפ

,

ןיא

ךרוצ

טוקנל

הלועפב

יהשלכ

.

HEWW

ןורתפ

תויעב

סקפ

290

background image

היעבה

םרוגה

ןורתפ

הלח

הערפה

סקפל

סנכנה

.

אדו

וקש

ןופלטה

לש

סקפה

וניא

ללוכ

ןייפאמ

ליעפ

לש

החיש

הניתממ

.

חוויד

לע

החיש

הניתממ

לולע

עירפהל

תחישל

סקפ

םורגלו

תאיגשל

תרושקת

.

ןייפאמה

Fax Printing Schedule

)

חול

םינמז

לש

תספדה

תועדוה

סקפ

(

רדגומ

תורשפאל

Always store faxes

)

ןסחא

םיסקפ

דימת

(

.

הנש

תא

הרדגהה

לש

Fax Printing Schedule

)

חול

םינמז

לש

תספדה

תועדוה

סקפ

(

תורשפאל

Always print faxes

)

ספדה

םיסקפ

דימת

(

.

291

קרפ

10

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תויעב

רוגישב

םיסקפ

היעב

הביס

ןורתפ

םיסקפ

םירדושמ

תויטיאב

הבר

.

ןכתיי

התאש

חלוש

סקפ

בכרומ

דואמ

,

לשמל

סקפ

םע

הברה

הקיפרג

.

תרבעה

םיסקפ

םיבכרומ

תכשמנ

ןמז

בר

רתוי

.

ןכתיי

תוריהמש

םדומה

רישכמב

סקפה

לבקמה

הכומנ

.

רזיבא

סקפה

לוכי

חולשל

םיסקפ

קר

תוריהמב

םדומה

ההובגה

רתויב

לש

רישכמ

סקפה

לבקמה

.

ןתמה

םויסל

תרבעה

סקפה

.