Pomocník služby HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Používateľská príručka

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CC522-90926

Edition 2, 10/2012

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

sú ochranné známky spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc.,

registrované v USA a ďalších krajinách/

regiónoch. iPod je ochranná známka

spoločnosti Apple Computer, Inc. Známka

iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite

hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

PANTONE® je je etalón pre farby

spoločnosti Pantone, Inc.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu ..................................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 6

Pohľad na produkt spredu .......................................................................................... 6
Pohľad na produkt zozadu ......................................................................................... 7
Možnosti vkladania zariadenia .................................................................................. 8
Porty rozhrania ......................................................................................................... 9
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu ................................................................ 10

Ovládací panel ...................................................................................................................... 11

Rozvrhnutie ovládacieho panela ............................................................................... 11
Domovská obrazovka ovládacieho panela ................................................................. 11
Čistenie ovládacieho panela .................................................................................... 13
Pomocník ovládacieho panela .................................................................................. 13

Výkazy produktu .................................................................................................................... 15

2 Pripojenie produktu a inštalácia softvéru ........................................................................ 17

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Windows) ..................... 18
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Windows) ................. 19

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 19
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 20

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Mac OS X) .................... 21
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Mac OS X) ................ 22

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 22
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 23

3 Vstupné zásobníky a výstupné zásobníky ...................................................................... 25

Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 26
Podporované typy papiera ...................................................................................................... 30
Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 32

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ............................................................. 32
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy ............................................. 32

SKWW

iii

background image

Pomocou ovládacieho panela nakonfigurujte zásobník. ............................................... 32

Alternatívny režim hlavičkového papiera ................................................................................... 34
Zásobník č. 1 ........................................................................................................................ 35

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 35
Napĺňanie zásobníka 1 ........................................................................................... 38
Automatické rozpoznanie papiera (režim automatického rozpoznania) ......................... 40

Nastavenia automatického rozpoznania ..................................................... 40

Zásobník č. 2 ........................................................................................................................ 41

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 41
Naplňte zásobník 2 ................................................................................................. 43
Automatické rozpoznanie papiera (režim automatického rozpoznania) ......................... 44

Nastavenia automatického rozpoznania ..................................................... 45

Zásobníky na 500 hárkov papiera ........................................................................................... 46

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 46
Plnenie zásobníkov na 500 hárkov ........................................................................... 48
Automatické rozpoznanie papiera (režim automatického rozpoznania) ......................... 49

Nastavenia automatického rozpoznania ..................................................... 50

Vysokokapacitný zásobník na 3 500 hárkov ............................................................................. 51

Vysoká kapacita vkladania na 3 500 hárkov a orientácia papiera ............................... 51
Plnenie vysokokapacitného zásobníka na 3 500 hárkov .............................................. 51

Štandardný výstupný zásobník ................................................................................................. 53
Zošívačka/stohovač (iba modely z a z+) .................................................................................. 53

4 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................... 55

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ..................................... 56
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................... 57
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................................. 58
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................ 59
Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na ovládacom paneli ............. 60
Diely vymeniteľné zákazníkom ................................................................................................ 62
Príslušenstvo .......................................................................................................................... 65
Kazety s tonerom ................................................................................................................... 66

Pohľad na kazetu s tonerom ..................................................................................... 66
Informácie o kazete s tonerom .................................................................................. 67

Vyberte kazetu s tonerom. ......................................................................... 67
Skladovanie kaziet s tonerom .................................................................... 67
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu ku kazetám s tonerom od iných výrobcov .. 67

Výmena kaziet s tonerom ......................................................................................... 68

Zberná jednotka tonera .......................................................................................................... 71

Výmena zbernej jednotky tonera ............................................................................... 71

Zošívačky (iba modely so zošívačkou) ...................................................................................... 74

iv

SKWW

background image

Vkladanie sponiek ................................................................................................... 74

5 Tlač ................................................................................................................................ 77

Podporované ovládače tlače (Windows) ................................................................................... 78

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 79

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 79

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................... 80

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 80
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 80
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 80

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 81

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 81
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 81
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 81

Tlačové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 82

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ....................................................... 82
Vytvorenie odkazov na tlač (Windows) ...................................................................... 84
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ............................................................ 87
Manuálna tlač na obidve strany (Windows) ............................................................... 89
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) .......................................................... 91
Výber orientácie stránky (Windows) .......................................................................... 93
Výber typu papiera (Windows) ................................................................................. 95
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) .................................... 98
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) ............................................ 101
Vytvorenie brožúry (Windows) ................................................................................ 103
Výber možností zošívania v systéme Windows ......................................................... 105

Tlačové úlohy (Mac OS X) ..................................................................................................... 107

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ................................................................... 107
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ............................................................... 107
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ......................................................... 107
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) ............................................................ 107
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X) ....................................................... 108
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ....................................................................... 108
Výber typu papiera (Mac OS X) .............................................................................. 108
Tlač titulnej strany (Mac OS X) ................................................................................ 109
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) .......................................... 109
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) .............................................................................. 109
Výber možností zošívania v systéme Mac OS X ........................................................ 110

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) ............................................................................................. 111

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) .......................................................................... 111
Výber veľkosti papiera (Windows) .......................................................................... 111

SKWW

v

background image

Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ............................................................... 112
Tlač vodotlače (Windows) ...................................................................................... 112

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) ............................................................................................ 113

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ......................................................................... 113
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) ......................................................................... 113
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ............................................................. 113
Tlač vodotlače (Mac OS X) ..................................................................................... 114

Farebná tlač ........................................................................................................................ 115

Používanie možnosti HP EasyColor .......................................................................... 115
Zmena možností farieb (Windows) .......................................................................... 115
Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu (Windows) ................................................... 116
Zmena nastavení farieb (Mac OS X) ........................................................................ 117
Možnosti manuálnej farby ...................................................................................... 117
Zodpovedajúce farby ............................................................................................ 118

Zosúlaďovanie farieb so vzorkovnicou ..................................................... 118
Tlač vzoriek farieb .................................................................................. 119
Systém zosúľaďovania farieb PANTONE® ............................................... 119

Ukladanie tlačových úloh do produktu .................................................................................... 120

Vytvorenie uloženej úlohy (Windows) ...................................................................... 120
Vytvorenie uloženej úlohy (Max OS X) ..................................................................... 122
Tlač uloženej úlohy ............................................................................................... 123
Odstránenie uloženej úlohy .................................................................................... 123

Pridanie stránky s oddeľovačom úloh (Windows) ..................................................................... 124
Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 125
Používanie softvéru služby HP ePrint ....................................................................................... 126
Použitie aplikácie Apple AirPrint ............................................................................................ 127

Pripojenie produktu k aplikácii AirPrint .................................................................... 127
Vyhľadanie názvu produktu AirPrint ........................................................................ 127
Tlač z aplikácie AirPrint ......................................................................................... 127
Zmena názvu produktu AirPrint ............................................................................... 128
Riešenie problémov zariadenia AirPrint ................................................................... 128

Používanie aplikácie HP Smart Print (Windows) ....................................................................... 129
Tlač pomocou portu USB s jednoduchým prístupom .................................................................. 130

Tlač dokumentov pomocou portu USB s jednoduchým prístupom ................................. 130

6 Kopírovať .................................................................................................................... 133

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače ..................................................................... 134
Vytvorenie jednej kópie ........................................................................................................ 136
Vytváranie viacerých kópií .................................................................................................... 137
Kopírovanie viacstranového originálu ..................................................................................... 139
Zoraďovanie kopírovacej úlohy ............................................................................................. 141

vi

SKWW

background image

Zospinkovanie úlohy kopírovania ........................................................................................... 143
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) .............................................................. 144

Automatické kopírovanie na obidve strany ............................................................... 144
Manuálne kopírovanie na obidve strany .................................................................. 145

Zmenšenie alebo zväčšenie obrázka kópie ............................................................................. 147
Vytvorenie farebných kópií alebo čiernobielych kópií ............................................................... 149
Optimalizácia kvality kopírovania vzhľadom na text alebo obrázky ........................................... 150
Nastavenie svetlosti alebo tmavosti kopírovanie ....................................................................... 151
Nastavenie formátu a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ..................................... 153
Používanie režimu Job Build (Vytvorenie úlohy) ........................................................................ 154
Kopírovanie knihy ................................................................................................................ 155
Kopírovanie fotografie .......................................................................................................... 157

7 Skenovať/odoslať ........................................................................................................ 159

Nastavenie funkcií skenovania/odosielania ............................................................................ 160
Zmena predvolených nastavení skenovania/odosielania prostredníctvom ovládacieho panela
zariadenia .......................................................................................................................... 162
Odoslanie naskenovaného dokumentu do sieťového priečinka .................................................. 164
Odoslanie naskenovaného dokumentu do priečinka v pamäti zariadenia ................................... 168
Odoslanie naskenovaného dokumentu na jednotku USB flash .................................................... 169

Skenovanie a uloženie dokumentu .......................................................................... 169

Odoslanie naskenovaného dokumentu na jednu alebo viacero e-mailových adries ....................... 172
Použitie adresára na odoslanie e-mailu ................................................................................... 175

Pridávanie kontaktov do adresára prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia ...... 175
Odoslanie dokumentu do e-mailu pomocou adresára ................................................ 177

Skenovanie fotografie ........................................................................................................... 180

8 Fax .............................................................................................................................. 183

Konfigurácia požadovaných nastavení faxu ............................................................................ 184

Sprievodca nastavením faxu ................................................................................... 184
Nastavenie alebo overenie dátumu a času ............................................................... 185
Nastavenie alebo overenie formátu dátumu alebo času ............................................. 186

Konfigurácia nastavení faxového vytáčania ............................................................................. 187
Konfigurácia všeobecných nastavení faxového odosielania ....................................................... 189
Konfigurácia fakturačných kódov faxu .................................................................................... 190
Konfigurácia predvolených možností pre úlohy odosielania faxov .............................................. 191
Konfigurácia nastavení prijímania faxov ................................................................................. 193
Použitie plánu tlače faxu ....................................................................................................... 194
Blokovanie prichádzajúcich faxov .......................................................................................... 195

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov .................................................................. 195
Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov .................................................... 195

SKWW

vii

background image

Konfigurácia predvolených možností pre úlohy prijímania faxov ................................................ 196
Archivácia a posielanie faxov ďalej ...................................................................................... 197

Zapnutie archivácie faxov ...................................................................................... 197
Zapnutie posielania faxov ďalej ............................................................................. 197

Vytvorenie zoznamu rýchlej voľby ......................................................................................... 198
Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby .............................................................. 201
Vymazanie zoznamu rýchlej voľby ........................................................................................ 202
Odstránenie jedného čísla zo zoznamu rýchlej voľby ............................................................... 203
Odoslanie faxu manuálnym zadaním čísel .............................................................................. 204
Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby .................................................................................. 206
Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena ............................................................... 208
Odoslanie faxu pomocou čísel vo faxovom adresári ................................................................. 209
Prehľadávanie faxového adresára ......................................................................................... 211
Zrušenie faxu ....................................................................................................................... 212
Faxové výpisy ...................................................................................................................... 213

Denník činností faxu .............................................................................................. 213
Výpis účtovacieho kódu ......................................................................................... 214
Výpis zoznamu blokovaných faxov ......................................................................... 214
Výpis zoznamu rýchlej voľby .................................................................................. 214
Výpis faxových hovorov ......................................................................................... 214

9 Správa produktu .......................................................................................................... 215

Konfigurácia nastavení siete IP .............................................................................................. 216

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................. 216
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ................................................................. 216
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 216
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 217

Vstavaný webový server HP ................................................................................................... 218

Otvorenie vstavaného webového servera HP ............................................................ 218
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 219

Karta Informácie .................................................................................... 219
Karta Všeobecné .................................................................................... 219
Karta Kopírovanie/tlač ........................................................................... 220
Karta Skenovanie/digitálne odosielanie .................................................... 221
Karta Fax .............................................................................................. 222
Karta Riešenie problémov ........................................................................ 223
Karta Zabezpečenie ............................................................................... 223
Karta Webové služby HP ........................................................................ 224
Karta Práca v sieti .................................................................................. 224
Zoznam Iné prepojenia ........................................................................... 224

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 225

viii

SKWW

background image

Otvorenie aplikácie HP Utility ................................................................................. 225
Funkcie aplikácie HP Utility .................................................................................... 225

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 227
Ekonomické nastavenia ......................................................................................................... 228

Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie ..................................................... 228
Nastavenie režimu spánku ..................................................................................... 228
Nastavenie harmonogramu spánku ......................................................................... 229

Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 230

Bezpečnostné vyhlásenia ....................................................................................... 230
IP Security ............................................................................................................ 230
Prihlásenie sa do produktu ..................................................................................... 230
Nastavenie hesla systému ...................................................................................... 230
Podpora šifrovania: Vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP ............ 231
Uzamknutie schránky formátovača .......................................................................... 231

Aktualizácia firmvéru produktu .............................................................................................. 232

10 Riešenie problémov .................................................................................................... 233

Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 234
Faktory ovplyvňujúce výkon produktu ...................................................................................... 236
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ........................................................................... 237
Pomocník ovládacieho panela ............................................................................................... 238
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 239

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 239
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 239
V podávači dokumentov dochádza k zaseknutiu média, jeho nesprávnemu posunutiu
(zošikmeniu) alebo podávač dokumentov odoberá viacero hárkov papiera .................. 240
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 240

Odstránenie zaseknutých médií ............................................................................................. 242

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 242
Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera ................................. 242
Odstráňte zaseknuté médiá z podávača dokumentov ................................................ 243
Odstránenie zaseknutia v oblasti výstupnej priehradky .............................................. 245
Odstránenie zaseknutých spiniek ............................................................................ 245
Odstránenie zaseknutých spiniek v stohovači alebo zošívačke .................................... 248
Odstránenie zaseknutí v pravých dvierkach .............................................................. 250
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 1 .................................................................... 252
Odstránenie zaseknutého papiera v zásobníku 2 ...................................................... 254
Odstráňte zaseknutý papier v podávači na 1 x 500 hárkov alebo podávači na
1 x 500 hárkov v skrinke ....................................................................................... 256
Odstránenie zaseknutého papiera z podávača na 3 x 500 hárkov ............................. 258
Odstránenie zaseknutého papiera z vysokokapacitného zásobníka na 3 500 hárkov . . . 260

SKWW

ix

background image

Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí .................................................................................. 263
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 264

Tlač z iného softvérového programu ........................................................................ 264
Nastavenie typu papiera pre tlačovú úlohu .............................................................. 264

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ............................................ 264
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) ........................................... 264

Kontrola stavu tonerových kaziet ............................................................................. 265
Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb ............................................................ 266
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 266
Stránky interného testu kvality tlače ......................................................................... 267
Vizuálna kontrola tonerovej kazety .......................................................................... 267
Kontrola papiera a prostredia tlače ......................................................................... 267

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP 267
Kontrola prostredia ................................................................................. 268

Úprava nastavenia farieb (Windows) ...................................................................... 268
Vyskúšanie iného ovládača tlače ............................................................................ 269
Nastavenie zarovnania jednotlivých zásobníkov ....................................................... 271

Zlepšenie kvality kopírovania ................................................................................................ 272

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 272
Kalibrácia skenera ................................................................................................ 274
Kontrola nastavení papiera .................................................................................... 274

Kontrola konfigurácie veľkosti papiera a jeho typu ..................................... 274
Výber zásobníka používaného na kopírovanie .......................................... 274

Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 275
Optimalizácia kvality kopírovania vzhľadom na text alebo obrázky ............................ 275
Kopírovanie od okraja po okraj .............................................................................. 275
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 276

Zlepšenie kvality skenovania ................................................................................................. 278

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 278
Kontrola nastavení rozlíšenia .................................................................................. 279
Kontrola nastavení farieb ....................................................................................... 280
Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 280
Optimalizácia kvality skenovania vzhľadom na text alebo obrázky ............................. 281
Kontrola nastavení výstupnej kvality ......................................................................... 281
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 282

Zlepšenie kvality faxovania ................................................................................................... 284

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 284
Kontrola nastavení rozlíšenia pri odosielaní faxov ..................................................... 286
Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 286
Optimalizácia kvality faxu vzhľadom na text alebo obrázky ...................................... 286
Kontrola nastavení korekcie chýb ............................................................................ 287

x

SKWW

background image

Odoslanie faxu na iný fax ...................................................................................... 287
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 287
Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky ......................................... 289
Kontrola faxu odosielateľa ..................................................................................... 289

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 290

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 290
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 291

Riešenie problémov s tlačou USB s jednoduchým prístupom ....................................................... 292

Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítanie z jednotky USB neotvorí ...... 292
Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash ............................................................ 293
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítanie z jednotky USB .............. 293

Riešenie problémov s pripojením USB ..................................................................................... 294
Riešenie problémov s káblovou sieťou .................................................................................... 295

Nedostatočné fyzické pripojenie produktu ................................................................ 295
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ....................................................... 295
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ................................................... 296
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete .................................................................................................................... 296
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ....................... 296
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................... 296
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................... 296

Riešenie problémov s faxom .................................................................................................. 297

Zoznam na riešenie problémov s faxom ................................................................... 297

Aký typ telefónnej linky používate? ........................................................... 297
Používate zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu? ........................ 297
Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo
záznamník? ........................................................................................... 298
Je vaša telefónna linka vybavená funkciou čakania na hovor? ..................... 298

Kontrola stavu faxového príslušenstva ...................................................................... 299
Všeobecné problémy s faxom ................................................................................. 300
Používanie faxu v sieťach VoIP ............................................................................... 301
Problémy s prijímaním faxov ................................................................................... 302
Problémy s odosielaním faxov ................................................................................. 304
Chybové kódy faxu ............................................................................................... 306
Chybové hlásenia faxu na ovládacom paneli produktu .............................................. 306

Hlásenia pri odosielaní faxov .................................................................. 307
Hlásenia pri prijímaní faxov .................................................................... 308

Servisné nastavenia ............................................................................................... 309

Nastavenia v ponuke Riešenie problémov ................................................. 309

Riešenie problémov so softvérom produktu (Windows) .............................................................. 310

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 310

SKWW

xi

background image

Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 310
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 310

Riešenie problémov so softvérom produktu (Mac OS X) ............................................................. 312

Názov produktu sa nezobrazuje objavuje v zozname produktov zoznamu Print & Fax
(Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .......................................... 312
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 312
V prípade pripojenia pomocou kábla USB sa produkt po výbere ovládača nezobrazí v
zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ........... 312

Odstránenie softvéru (Windows) ............................................................................................ 314
Odstránenie ovládača tlače (Mac OS X) ................................................................................. 315

Register ............................................................................................................................ 317

xii

SKWW