วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

คู่มือผู้ใช้

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน

: CC522-90929

Edition 2, 10/2012

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เปนเครื่องหมายการคาของ

Adobe

Systems Incorporated

Apple และโลโก Apple เปนเครื่องหมายการคาของ

Apple Computer, Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ
และประเทศอื่นๆ

iPod เปนเครื่องหมายการคาของ

Apple Computer, Inc. คุณสามารถคัดลอก
เครื่องหมาย

iPod ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิ์หรือเมื่อเปนการคัดลอกที่ถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น อยางขโมยเพลง

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

PANTONE® เปนเครื่องหมายการคามาตรฐานการ
ตรวจสอบสีของ

Pantone, Inc

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

background image

สารบัญ

1 แนะนําผลิตภัณฑ ...................................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

มุมมองเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 5

ดานหนาของผลิตภัณฑ

................................................................................................... 5

ดานหลังของผลิตภัณฑ

.................................................................................................... 6

อุปกรณปอนสําหรับเครื่องพิมพ

......................................................................................... 7

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 8

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 9

แผงควบคุม

............................................................................................................................. 10

เคาโครงแผงควบคุม

.................................................................................................... 10

หนาจอหลักของแผงควบคุม

............................................................................................ 10

การทําความสะอาดแผงควบคุม

........................................................................................ 12

วิธีใชแผงควบคุม

........................................................................................................ 12

รายงานเครื่องพิมพ

..................................................................................................................... 14

2 เชื่อมตอเครื่องพิมพและติดตั้งซอฟตแวร ............................................................................................ 17

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย

USB และติดตั้งซอฟตแวร (Windows) .................................... 18

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชสายเครือขาย และติดตั้งซอฟตแวร

(Windows) ................................. 19

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................................................. 19

ติดตั้งซอฟตแวร

......................................................................................................... 20

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย

USB และติดตั้งซอฟตแวร (Mac OS X) .................................... 21

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชสายเครือขาย และติดตั้งซอฟตแวร

(Mac OS X) ................................ 22

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................................................. 22

ติดตั้งซอฟตแวร

......................................................................................................... 23

3 ถาดปอนกระดาษและถาดกระดาษออก ............................................................................................. 25

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 26

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 30

กําหนดคาถาดกระดาษ

................................................................................................................ 32

กําหนดคาถาดเมื่อปอนกระดาษ

....................................................................................... 32

กําหนดคาถาดกระดาษเพื่อใหตรงกับการตั้งคางานพิมพ

........................................................... 32

THWW

iii

background image

กําหนดคาถาดโดยใชแผงควบคุม

..................................................................................... 32

โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

......................................................................................................... 33

ถาด

1 .................................................................................................................................... 34

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 34

การใสกระดาษในถาด

1 ............................................................................................... 36

การตรวจจับกระดาษอัตโนมัติ

(โหมดตรวจจับอัตโนมัติ) ........................................................... 37

การตั้งคารับรูโดยอัตโนมัติ

.............................................................................. 38

ถาด

2 .................................................................................................................................... 39

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 39

ใสกระดาษในถาด

2 .................................................................................................... 41

การตรวจจับกระดาษอัตโนมัติ

(โหมดตรวจจับอัตโนมัติ) ........................................................... 42

การตั้งคารับรูโดยอัตโนมัติ

.............................................................................. 43

ถาดบรรจุกระดาษ

500 แผน ........................................................................................................ 44

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 44

ใสกระดาษในถาดบรรจุกระดาษ

500 แผน ......................................................................... 46

การตรวจจับกระดาษอัตโนมัติ

(โหมดตรวจจับอัตโนมัติ) ........................................................... 47

การตั้งคารับรูโดยอัตโนมัติ

.............................................................................. 48

ถาดบรรจุกระดาษความจุสูง

3,500 แผน .......................................................................................... 49

ถาดปอนกระดาษความจุสูง

3,500 แผนและการวางแนวกระดาษ ............................................... 49

ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษความจุสูง

3,500 แผน ............................................................ 49

ถาดกระดาษออกมาตรฐาน

............................................................................................................ 51

ที่เย็บกระดาษ

/เรียงชุดกระดาษ (เฉพาะรุน z และ z+) ........................................................................... 51

4 ชิ้นสวน อุปกรณสิ้นเปลือง และอุปกรณเสริม ........................................................................................ 53

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................. 54

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ....................................................................... 55

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP ................................................................................................. 56

พิมพเมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

............................................................................ 57

เปดหรือปดตัวเลือก การตั้งคาต่ํามาก จากแผงควบคุม

............................................................................. 58

ชิ้นสวนเพื่อใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

............................................................................................ 59

อุปกรณเสริม

............................................................................................................................ 62

ตลับผงหมึก

............................................................................................................................. 63

ภาพตลับผงหมึก

......................................................................................................... 63

ขอมูลตลับผงหมึก

....................................................................................................... 64

รีไซเคิลตลับผงหมึก

...................................................................................... 64

การจัดเก็บตลับผงหมึก

................................................................................... 64

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP ............................................... 64

เปลี่ยนผงตลับหมึก

...................................................................................................... 65

ชุดรวบรวมผงหมึก

..................................................................................................................... 68

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

.............................................................................................. 68

iv

THWW

background image

ลวดเย็บกระดาษ

(เฉพาะรุนที่มีลวดเย็บกระดาษ) ................................................................................... 71

ใสลวดเย็บกระดาษ

...................................................................................................... 71

5 พิมพ ................................................................................................................................. 73

ไดรเวอรการพิมพที่สนับสนุน

(Windows) ........................................................................................ 74

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 74

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 75

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Windows) ...................................................................................... 76

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 76

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 76

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 76

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Mac OS X) ...................................................................................... 77

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 77

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 77

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 77

งานพิมพ

(Windows) ................................................................................................................ 78

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) ............................................................................. 78

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) .......................................................................... 80

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติ

(Windows) .............................................................................. 83

พิมพบนทั้งสองดานดวยตนเอง

(Windows) ........................................................................ 85

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Windows) ............................................................................ 87

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Windows) ........................................................................ 89

เลือกประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................................................... 91

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่น

(Windows) ................................................. 94

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Windows) ................................................ 97

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Windows) .................................................................................... 99

เลือกตัวเลือกการเย็บเลม

(Windows) ............................................................................. 101

งานพิมพ

(Mac OS X) ............................................................................................................. 103

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ...................................................................... 103

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ................................................................... 103

พิมพบนทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

(Mac OS X) ................................................................... 103

พิมพบนทั้งสองดานดวยตนเอง

(Mac OS X) ..................................................................... 103

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Mac OS X) ......................................................................... 104

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Mac OS X) ...................................................................... 104

เลือกประเภทกระดาษ

(Mac OS X) ................................................................................ 104

การพิมพหนาปก

(Mac OS X) ..................................................................................... 105

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Mac OS X) ............................................. 105

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Mac OS X) ................................................................................. 105

เลือกตัวเลือกการเย็บเลม

(Mac OS X) ............................................................................ 106

งานพิมพเพิ่มเติม

(Windows) ..................................................................................................... 107

THWW

v

background image

ยกเลิกงานพิมพ

(Windows) ........................................................................................ 107

เลือกขนาดกระดาษ

(Windows) ................................................................................... 107

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Windows) .................................................................... 108

พิมพลายน้ํา

(Windows) ............................................................................................ 108

งานพิมพเพิ่มเติม

(Mac OS X) .................................................................................................... 109

ยกเลิกงานพิมพ

(Mac OS X) ....................................................................................... 109

เลือกขนาดกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................. 109

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Mac OS X) ................................................................... 109

พิมพลายน้ํา

(Mac OS X) ........................................................................................... 110

การพิมพสี

............................................................................................................................. 111

ใชตัวเลือก

HP EasyColor .......................................................................................... 111

เปลี่ยนตัวเลือกสี

(Windows) ....................................................................................... 111

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

(Windows) ................................................................ 112

เปลี่ยนตัวเลือกสี

(Mac OS X) ...................................................................................... 112

ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง

........................................................................................ 113

จับคูสี

.................................................................................................................... 113

การจับคูสีของหนังสือตัวอยาง

......................................................................... 114

พิมพตัวอยางสี

.......................................................................................... 114

การเทียบสี

PANTONE® ............................................................................ 114

จัดเก็บงานพิมพในเครื่องพิมพ

...................................................................................................... 115

สรางงานที่จัดเก็บ

(Windows) ...................................................................................... 115

สรางงานที่จัดเก็บ

(Mac OS X) ..................................................................................... 117

การพิมพงานที่จัดเก็บไว

.............................................................................................. 118

การลบงานที่จัดเก็บไว

................................................................................................. 118

เพิ่มหนาแยกงานพิมพ

(Windows) ............................................................................................... 119

ใช

HP ePrint ......................................................................................................................... 120

การใชซอฟตแวร

HP ePrint ....................................................................................................... 121

ใชงาน

Apple AirPrint ............................................................................................................. 122

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ

AirPrint .................................................................................... 122

คนหาชื่อ

AirPrint ของเครื่องพิมพ ................................................................................. 122

พิมพดวย

AirPrint .................................................................................................... 122

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ

AirPrint ...................................................................................... 123

แกไขปญหา

AirPrint ................................................................................................. 123

ใช

HP Smart Print (Windows) ................................................................................................. 124

ใชการพิมพดวย

USB ที่เขาถึงงาย ................................................................................................. 125

พิมพเอกสารดวย

USB ที่เขาถึงงาย ................................................................................. 125

6 สําเนา .............................................................................................................................. 127

ตั้งคาสําเนาเริ่มตนใหม

.............................................................................................................. 128

ทําสําเนาชุดเดียว

..................................................................................................................... 130

vi

THWW

background image

ทําสําเนาหลายชุด

..................................................................................................................... 131

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา

......................................................................................................... 133

เรียงงานการทําสําเนา

................................................................................................................ 135

การเย็บเลมงานทําสําเนา

............................................................................................................. 137

ทําสําเนาทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ..................................................................................... 138

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

..................................................................... 138

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเอง

........................................................................ 139

ยอหรือขยายภาพสําเนา

.............................................................................................................. 141

ทําสําเนาสีหรือสําเนาขาวดํา

......................................................................................................... 143

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

........................................................................ 144

ปรับความจาง

/ความเขมของสําเนา ................................................................................................ 145

ตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาบนกระดาษชนิดพิเศษ

...................................................... 147

ใชโหมด

Job Build (การสรางงาน) ................................................................................................ 148

ทําสําเนาหนังสือ

...................................................................................................................... 149

ทําสําเนาภาพถาย

..................................................................................................................... 151

7 สแกน/สง .......................................................................................................................... 153

ตั้งคาคุณสมบัติการสแกน

/การสง .................................................................................................. 154

เปลี่ยนการตั้งคาการสแกน

/การสงเริ่มตนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ........................................................ 156

สงเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอรเครือขาย

........................................................................................ 158

สงเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอรในหนวยความจําเครื่อง

....................................................................... 162

สงเอกสารที่สแกนไปยังแฟลชไดรฟ

USB ......................................................................................... 163

สแกนและบันทึกเอกสาร

.............................................................................................. 163

สงเอกสารที่สแกนไปยังอีเมลแอดเดรสอยางนอยหนึ่งรายการ

.................................................................. 166

ใชสมุดบันทึกที่อยูเพื่อสงอีเมล

...................................................................................................... 169

เพิ่มผูติดตอลงในสมุดที่อยูจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ

........................................................... 169

สงเอกสารไปยังอีเมลโดยใชสมุดที่อยู

............................................................................... 171

สแกนภาพถาย

........................................................................................................................ 174

8 โทรสาร ............................................................................................................................ 177

กําหนดการตั้งคาโทรสารที่จําเปน

.................................................................................................. 178

วิซารดการตั้งคาโทรสาร

.............................................................................................. 178

การตั้งหรือตรวจสอบวันที่และเวลา

.................................................................................. 179

การตั้งหรือตรวจสอบรูปแบบวันที่

/เวลา ............................................................................ 179

กําหนดการตั้งคาการโทรออกเพื่อสงโทรสาร

..................................................................................... 180

กําหนดการตั้งคาสงโทรสารทั่วไป

.................................................................................................. 181

กําหนดคารหัสการเรียกเก็บเงินคาโทรสาร

........................................................................................ 182

กําหนดคาตัวเลือกงานเริ่มตนสําหรับงานสงโทรสาร

............................................................................. 183

กําหนดการตั้งคารับโทรสาร

......................................................................................................... 184

ใชกําหนดเวลาพิมพโทรสาร

........................................................................................................ 185

THWW

vii

background image

การปดรับโทรสารขาเขา

............................................................................................................. 186

สรางรายการโทรสารที่ปดรับ

......................................................................................... 186

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ปดรับ

...................................................................... 186

กําหนดคาตัวเลือกงานเริ่มตนสําหรับงานรับโทรสาร

............................................................................. 187

การจัดเก็บถาวรและการสงตอโทรสาร

............................................................................................. 188

Enable Fax Archive (ใชงานการเก็บโทรสารถาวร) ............................................................ 188
Enable fax forwarding (ใชงานการสงตอโทรสาร) ............................................................ 188

สรางรายการการหมุนเร็ว

............................................................................................................ 189

เพิ่มหมายเลขลงในรายการการหมุนเร็วที่มีอยู

.................................................................................... 192

รายชื่อหมุนเร็ว

....................................................................................................................... 193

ลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรดวน

........................................................................................ 194

การสงโทรสารโดยการปอนหมายเลขดวยตนเอง

................................................................................. 195

การสงโทรสารโดยใชโทรดวน

...................................................................................................... 197

คนหารายการการหมุนเร็วตามชื่อ

.................................................................................................. 199

สงโทรสารโดยใชหมายเลขในสมุดโทรสาร

........................................................................................ 200

คนหาสมุดที่อยูโทรสาร

.............................................................................................................. 202

ยกเลิกโทรสาร

........................................................................................................................ 203

รายงานการใชแฟกซ

................................................................................................................. 204

บันทึกการทํางานของโทรสาร

........................................................................................ 204

รายงานรหัสการเรียกเก็บเงิน

........................................................................................ 205

รายงานรายการโทรสารที่ปดรับ

..................................................................................... 205

รายงานรายการโทรดวน

.............................................................................................. 205

รายงานการติดตอทางโทรสาร

....................................................................................... 205

9 จัดการเครื่องพิมพ ................................................................................................................. 207

กําหนดคาเครือขาย

IP ............................................................................................................... 208

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

........................................................ 208

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

...................................................................................... 208

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .............................................. 208

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv6 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .............................................. 209

HP Embedded Web Server .................................................................................................... 210

เปด

HP Embedded Web Server ................................................................................ 210

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 211

แถบ ขอมูล

.............................................................................................. 211

แถบ ทั่วไป

.............................................................................................. 211

แถบ ทําสําเนา

/พิมพ ................................................................................... 212

แถบ สแกน

/การสงดิจิตอล ............................................................................ 213

แถบ โทรสาร

............................................................................................ 214

แถบ การแกปญหา

..................................................................................... 214

แถบ การรักษาความปลอดภัย

......................................................................... 215

viii

THWW

background image

แถบ

HP Web Services ............................................................................. 215

แถบ เครือขาย

.......................................................................................... 215

รายการ ลิงคอื่นๆ

....................................................................................... 215

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 216

เปด

HP Utility ........................................................................................................ 216

คุณสมบัติของ

HP Utility ............................................................................................ 216

ใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ................................................................................................ 218

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 219

ปรับความเร็วหรือการใชพลังงานใหดีที่สุด

......................................................................... 219

ตั้งคาโหมดพักเครื่อง

.................................................................................................. 219

ตั้งคากําหนดเวลาพักเครื่อง

.......................................................................................... 219

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................... 221

คําประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย

........................................................................... 221

IP Security ............................................................................................................ 221
ลงชื่อเขาใชเครื่องพิมพ

............................................................................................... 221

กําหนดรหัสผานระบบ

................................................................................................ 221

การสนับสนุนการเขารหัส

: HP High-Performance Secure Hard Disks .................................. 222

ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา

......................................................................................... 222

อัปเกรดเฟรมแวรผลิตภัณฑ

........................................................................................................ 223

10 การแกปญหา .................................................................................................................... 225

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

............................................................................................ 226

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ

...................................................................................... 228

เรียกคืนคาเริ่มตนที่ตั้งจากโรงงาน

................................................................................................. 229

วิธีใชแผงควบคุม

..................................................................................................................... 230

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 231

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 231

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 231

อุปกรณปอนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผน

.................................. 231

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 232

นํากระดาษที่ติดออก

................................................................................................................. 233

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 233

การนําทางอัตโนมัติสําหรับแกปญหากระดาษติด

.................................................................. 233

การแกปญหากระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ

................................................................ 234

การแกปญหากระดาษติดในบริเวณถาดกระดาษออก

............................................................. 236

นําลวดเย็บกระดาษที่ติดออก

......................................................................................... 236

นํากระดาษที่ติดในที่เย็บกระดาษ

/อุปกรณจัดเรียงกระดาษออก ................................................ 239

การแกปญหากระดาษติดในฝาดานขวา

............................................................................ 241

การแกปญหากระดาษติดในถาด

1 .................................................................................. 243

แกปญหากระดาษติดในถาด

2 ...................................................................................... 245

THWW

ix

background image

นํากระดาษออกจากตัวปอนกระดาษ

1 x 500 แผนหรือตัวปอนกระดาษ 1 x 500 แผนที่มีที่ใสกระดาษ 247

นํากระดาษที่ติดในตัวปอนกระดาษ

3 x 500 แผนออก ......................................................... 249

นํากระดาษที่ติดในถาดปอนกระดาษความจุสูง

3,500 แผนออก ............................................... 251

การเปลี่ยนการแกไขกระดาษติด

................................................................................................... 254

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 255

พิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่น

.................................................................................... 255

ตั้งคาการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ

.................................................................. 255

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................. 255

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Mac OS X) ................................................ 255

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

........................................................................................ 256

ปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อปรับสี

...................................................................................... 256

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 257

หนาทดสอบคุณภาพการพิมพภายใน

............................................................................... 257

ตรวจสอบตลับผงหมึกดวยสายตา

.................................................................................... 257

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพิมพ

................................................................ 258

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP ............................................... 258

ตรวจสอบสภาพแวดลอม

.............................................................................. 258

ปรับการตั้งคาสี

(Windows) ........................................................................................ 259

ลองใชไดรเวอรการพิมพอื่น

......................................................................................... 260

ตั้งคาการจัดเรียงถาดกระดาษแตละถาด

............................................................................ 261

ปรับปรุงคุณภาพสําเนา

.............................................................................................................. 262

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 262

ปรับเทียบสแกนเนอร

................................................................................................. 264

ตรวจสอบการตั้งคากระดาษ

.......................................................................................... 264

ตรวจสอบการกําหนดคาขนาดและประเภทกระดาษ

............................................... 264

เลือกถาดที่จะใชสําหรับการทําสําเนา

................................................................. 264

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 264

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

......................................................... 265

การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม

....................................................................................... 265

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 265

ปรับปรุงคุณภาพการสแกน

.......................................................................................................... 267

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 267

ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียด

.................................................................................... 268

ตรวจสอบการตั้งคาสี

.................................................................................................. 269

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 269

ปรับคุณภาพการสแกนสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

.................................................... 269

ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ

............................................................................... 270

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 270

ปรับปรุงคุณภาพโทรสาร

............................................................................................................ 272

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 272

x

THWW

background image

ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียดการสงโทรสาร

................................................................... 273

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 274

ปรับคุณภาพโทรสารสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

....................................................... 274

ตรวจสอบการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด

.......................................................................... 274

สงไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่น

..................................................................................... 275

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 275

การตรวจสอบการตั้งคาแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

............................................................. 276

ตรวจสอบเครื่องโทรสารของผูสง

.................................................................................... 277

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 278

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 278

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 278

แกปญหาการพิมพ

USB ที่เขาถึงไดงาย ........................................................................................... 279

เมนู เรียกจาก

USB ไมเปดเมื่อคุณเสียบแฟลชไดรฟ USB ...................................................... 279

ไฟลไมพิมพจากแฟลชไดรฟ

USB .................................................................................. 279

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู เรียกจาก

USB .............................................................. 280

แกปญหาการเชื่อมตอ

USB ......................................................................................................... 281

แกปญหาเครือขายแบบใชสาย

...................................................................................................... 282

การตอสายของเครื่องพิมพไมดี

...................................................................................... 282

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ....................................... 282

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

.............................................................. 283

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง .......................................... 283

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

................................................ 283

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

................................................................. 283

เครื่องพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

....................................................... 283

แกไขปญหาโทรสาร

................................................................................................................. 284

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหาโทรสาร

.................................................................... 284

คุณกําลังใชสายโทรศัพทชนิดใด

? .................................................................... 284

คุณกําลังใชอุปกรณปองกันไฟกระชากใชหรือไม

? ................................................. 284

คุณกําลังใชบริการขอความเสียงหรือเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือไม

............................. 284

สายโทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติสายเรียกซอนหรือไม

............................................. 285

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณเสริมโทรสาร

......................................................................... 286

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับโทรสาร

......................................................................................... 287

ใชโทรสารผานเครือขาย

VoIP ....................................................................................... 288

ปญหาในการรับโทรสาร

.............................................................................................. 289

ปญหาในการสงโทรสาร

.............................................................................................. 291

รหัสขอผิดพลาดของโทรสาร

......................................................................................... 293

ขอความแสดงขอผิดพลาดของโทรสารบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

.............................................. 293

ขอความเมื่อสงโทรสาร

................................................................................ 294

ขอความเมื่อรับโทรสาร

................................................................................ 295

การตั้งคาบริการ

....................................................................................................... 296

THWW

xi

background image

การตั้งคาในเมนู การแกไขปญหา

.................................................................... 296

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

(Windows) .................................................................................... 297

ไมมีไดรเวอรการพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer ............................................................ 297

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 297

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 297

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

(Mac OS X) ................................................................................... 299

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print &

Scan (พิมพและสแกน) ............................................................................................... 299
งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 299

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย

USB เครื่องพิมพไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print

& Scan (พิมพและสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ................................................................ 299

ลบซอฟตแวร

(Windows) ......................................................................................................... 301

ลบไดรเวอรการพิมพ

(Mac OS X) ............................................................................................... 302

ดัชนี

................................................................................................................................... 303

xii

THWW