HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - ลองใช้ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น

background image

ลองใชไดรเวอรการพิมพอื่น

ลองใชไดรเวอรการพิมพอื่นหากคุณพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร และหนาที่พิมพมีเสนที่ไมตองการในกราฟก ขอความ
หายไป กราฟกหายไป รูปแบบไมถูกตอง หรือแบบอักษรถูกเปลี่ยน ไดรเวอรการพิมพตอไปนี้มีอยูที่

www.hp.com/go/

lj700colorMFPM775_software

ไดรเวอร

HP PCL 6

ไดรเวอรเริ่มตนในแผนซีดีเครื่องพิมพ ไดรเวอรนี้จะติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเวนคุณเลือก
ไดรเวอรอื่น

แนะนําใหใชสําหรับระบบ

Windows ทั้งหมด

ใหความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพิมพโดยรวมดีที่สุด
สําหรับผูใชสวนใหญ

ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ

Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อ

ความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติการ

Windows

อาจใชรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟตแวรที่กําหนดเองซึ่งใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่

ไดรเวอร

HP UPD PS

แนะนําใหใชสําหรับการพิมพงานดวยโปรแกรมซอฟตแวร

Adobe

®

หรือโปรแกรม

ซอฟตแวรอื่นๆ ที่มีกราฟกจํานวนมาก

สนับสนุนการพิมพงานจากระบบที่ตองใช

Postscript Emulation หรือสําหรับการสนับสนุน

แบบอักษร

Postscript Flash

HP UPD PCL 5

แนะนําใหใชสําหรับการพิมพงานทั่วไปในสํานักงานบนระบบปฏิบัติการ

Windows

ใชงานรวมกันไดกับ

PCL เวอรชันกอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือที่กําหนดเอง

ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อทํางานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งตองตั้งคาเครื่องพิมพเปน

PCL

5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)

ออกแบบมาเพื่อใชงานในหนวยงานที่ใชระบบ

Windows เพื่อใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใช

งานกับเครื่องพิมพหลายรุน

ใชงานไดดีเมื่อสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช

Windows

HP UPD PCL 6

ขอแนะนําสําหรับการพิมพในการทํางานบน

Windows ทั้งหมด

สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ และคุณสมบัติเครื่องพิมพโดยรวมสูงสุดสําหรับผูใชสวน
ใหญ

พัฒนาใหสอดคลองกับ

Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพื่อความเร็ว

สูงสุดในการทํางานบน

Windows

อาจใชรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟตแวรที่กําหนดเองซึ่งใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่

260

บท

10 การแกปญหา

THWW