HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - การป้องกันกระดาษติด

background image

การปองกันกระดาษติด

ในการลดปญหากระดาษติด ใหลองแกไขดังนี้

1.

ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ

HP เทานั้น

2.

ใชกระดาษที่ไมยับ พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออื่น

3.

ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพหรือถายเอกสารมากอน

4.

ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5.

ตรวจสอบวาตัวกั้นกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

6.

ตรวจสอบวาดันถาดเขาไปในเครื่องพิมพเขาที่ดีแลว

7.

หากคุณพิมพกระดาษที่หนัก มีลายนูน หรือกระดาษที่มีรู ใหใชคุณสมบัติปอนดวยตนเองและปอนกระดาษครั้งละหนึ่ง
แผน

8.

เลื่อนและแตะปุม

ถาด

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ตรวจสอบวากําหนดคาถาดสําหรับประเภทและขนาด

กระดาษอยางถูกตองแลว

9.

ตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมในการพิมพอยูภายในขอกําหนดที่แนะนํา

232

บท

10 การแกปญหา

THWW