HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - ย่อหรือขยายภาพสำเนา

background image

ยอหรือขยายภาพสําเนา

1.

แตะปุม

สําเนา

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุม

เครื่องพิมพ

2.

แตะปุม

ยอ

/ขยาย

THWW

ยอหรือขยายภาพสําเนา

141

background image

3.

เลือกเปอรเซ็นตที่กําหนดไวลวงหนา หรือแตะฟลด

การ

ปรับ

และพิมพเปอรเซ็นตระหวาง

25 และ 200 เมื่อใช

อุปกรณปอนกระดาษ หรือระหวาง

25 และ 400 เมื่อ

ทําสําเนาจากกระจกสแกนเนอร แตะปุม

OK

และคุณยัง

สามารถเลือกตัวเลือกเหลานี้ได

อัตโนมัติ

: เครื่องพิมพจะปรับภาพใหพอดีกับขนาด

กระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ

รวมระยะขอบอัตโนมัติ

: เครื่องพิมพจะยอภาพลง

เล็กนอยเพื่อใหพอดีกับภาพที่จะสแกนทั้งหมด

ภายในพื้นที่การพิมพบนหนากระดาษ

หมายเหตุ:

ในการลดขนาดภาพ ใหเลือกเปอรเซ็นต

การปรับใหนอยกวา

100 ในการขยายขนาดภาพ ให

เลือกเปอรเซ็นตการปรับใหมากกวา

100

4.

แตะปุม เริ่ม

142

บท

6 สําเนา

THWW