HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - กำหนดค่ารหัสการเรียกเก็บเงินค่าโทรสาร

background image

กําหนดคารหัสการเรียกเก็บเงินคาโทรสาร

เมื่อเปดใชงานการตั้งคารหัสบัญชี จะมีการแจงขอใหผูใชปอนตัวเลขเมื่อสงโทรสาร ตัวเลขนี้จะถูกนําไปใสไวในรายงานบัญชี
เมื่อตองการดูรายงานบัญชี คุณสามารถพิมพรายงานหรือสอบถามโดยใชแอปพลิเคชั่น

รหัสการเรียกเก็บเงินจะเปดใชงานอยูแลวตามคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อใชรหัสการเรียกเก็บเงิน

1.

เลื่อนและแตะปุม

การดูแลระบบ

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

2.

เปดเมนูดังตอไปนี้

การตั้งคาโทรสาร

การตั้งการสงโทรสาร

การตั้งการสงโทรสาร

รหัสการเรียกเก็บเงิน

3.

แตะคุณสมบัติ

เปดใชรหัสการเรียกเก็บเงิน

เพื่อใชงานรหัสการเรียกเก็บเงิน

หมายเหตุ:

หากตองการยกเลิกการใชงานรหัสการเรียกเก็บเงิน ใหยกเลิกการเลือกคุณสมบัติ

เปดใชรหัสการเรียกเก็บ

เงิน

แตะปุม

บันทึก

จากนั้นขามขั้นตอนที่เหลือ

ในการอนุญาตใหผูใชแกไขรหัสการเรียกเก็บเงิน ใหเลือกชอง

ผูใชสามารถแกไขรหัสใบเรียกเก็บ

4.

แตะฟลด

คาเริ่มตนรหัสการเรียกเก็บเงิน

เพื่อเปดแปนพิมพ

5.

ปอนรหัสการเรียกเก็บเงิน และแตะปุม

OK

6.

แตะฟลด

ความยาวต่ําสุด

เพื่อเปดแปนพิมพ

7.

พิมพจํานวนขั้นต่ําของหมายเลขที่คุณตองการในรหัสการเรียกเก็บเงิน จากนั้นแตะปุม

OK

8.

แตะปุม

บันทึก

182

บท

8 โทรสาร

THWW

background image

กําหนดคาตัวเลือกงานเริ่มตนสําหรับงานสงโทรสาร

หมายเหตุ:

การตั้งคาตัวเลือกงานเริ่มตนจะใชรวมกันในวิธีโทรสารทั้งหมด ซึ่งไดแกโทรสารแบบอะนาล็อก

, LAN และ

อินเทอรเน็ต

1.

เลื่อนและแตะปุม

การดูแลระบบ

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

2.

เปดเมนูดังตอไปนี้

:

การตั้งคาโทรสาร

การตั้งการสงโทรสาร

ตัวเลือกงานเริ่มตน

กําหนดการตั้งคาตอไปนี้

:

รายการเมนู

คําอธิบาย

ดูตัวอยางภาพ

ใชคุณสมบัติ

ดูตัวอยางภาพ

เพื่อดูตัวอยางของโทรสารกอนที่คุณจะสง คุณสามารถกําหนดคาการดู

ตัวอยางใหเปนทางเลือก สิ่งที่ตองทํา หรือปดการใชงานสําหรับผูใชทุกคนได

ความละเอียด

การตั้งคาความละเอียดโทรสารขาออกจะกําหนดความละเอียดสูงสุดที่ไดรับการสนับสนุนจากโทรสาร
เครื่องรับ อุปกรณเสริมโทรสารจะใชความละเอียดสูงสุดที่เปนไปสําหรับทั้งเครื่องโทรสารตนทางและ
ปลายทาง

(ตามที่จํากัดโดยการตั้งคานี้)

หมายเหตุ:

โทรสารที่กวางกวา

21.25 ซม. จะสงโดยใชความละเอียดมาตรฐานหรือความละเอียด

สูงโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการใชสาย

หมายเหตุ:

คามละเอียดที่สูงขึ้น หมายถึงตองใชเวลาการสงที่นานขึ้น

หมายเหตุ:

การตั้งคาความละเอียดโทรสารแบบ

LAN จะแตกตางกันไปตามผูจําหนาย และอาจ

แตกตางจากการตั้งคาที่ระบุ

ดานตนฉบับ

ใชคุณสมบัติ

ดานตนฉบับ

เพื่อเลือกตนฉบับ

1 ดาน

หรือ

2 ดาน

การแจงเตือน

ใชคุณสมบัติ

การแจงเตือน

เพื่อเลือกเวลาและวิธีที่จะแจงใหคุณทราบถึงสถานะของโทรสารขาออก

การตั้งคานี้จะมีผลกับโทรสารปจจุบันเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอยางถาวร ใหเปลี่ยน
การตั้งคาเริ่มตน

การวางแนวเนื้อหา

ใชคุณสมบัติ

การวางแนวเนื้อหา

เพื่อกําหนดการจัดวางเนื้อหาโทรสารในหนากระดาษ สําหรับแบบ

1 หนา ใหเลือกแนวตั้ง (ขอบดานบนสั้น, คาเริ่มตน) หรือแนวนอน (ขอบดานบนยาว) สําหรับแบบ 2
หนา ใหเลือก แบบหนังสือ

(ขอบดานบนสั้น) หรือ รูปแบบการพลิก (ขอบดานบนยาว)

ขนาดตนฉบับ

ใชคุณสมบัติ

ขนาดตนฉบับ

เพื่อตั้งเนื้อหาโทรสารของคุณใหตรงกับขนาดของเอกสารตนฉบับ

การปรับภาพ

ใชคุณสมบัติ

การปรับภาพ

เพื่อปรับการตั้งคา

ความเขม

,

ความคมชัด

,

การลางสีพื้นหลัง

หรือ

ความ

คมชัด

ในบางกรณี พื้นหลังเปนสีเทาในเอกสารอาจทําใหการสงโทรสารชาลง

หมายเหตุ:

แตะปุม

คาเริ่มตน

เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาความคมชัดใหกลับไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน

ปรับขอความ

/รูปภาพใหดีที่สุด

ใชคุณสมบัติ

ปรับขอความ

/รูปภาพใหดีที่สุด

เพื่อสรางโทรสารที่ออกมาใหตรงกับตนฉบับมากที่สุด

การสงกราฟฟกและภาพในโหมดขอความจะทําใหคุณภาพของรูปภาพลดลง

การสรางงาน

ใชคุณสมบัติ

การสรางงาน

เพื่อรวมตนฉบับหลายตนฉบับเปนงานโทรสารงานเดียวกัน

หามมีหนาวาง

ใชคุณสมบัติ

หามมีหนาวาง

เพื่อปองกันไมใหพิมพหนาวางในโทรสาร

THWW